Kolonie letnie 2013


KOLONIE LETNIE 2013

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Sejnach, w lipcu i sierpniu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linku na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899).

Kolonie letnie w Sejnach

Fotorelacja z wycieczki w Tatry i Beskidy 2012Kliknij tu → Fotorelacja z wycieczki w Tatry i Beskidy 2012

/Zdjęcia: Adam Bełdycki, Dorota Kubiak i Aleksander Zawalich/

Zapraszamy uczestników wycieczki do przesyłania swoich ciekawych zdjęć, które zamieścimy w galerii.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2012 r.

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, regulują w sposób kompleksowy zasady wypłaty i wysokość świadczenia urlopowego, zobowiązując pracodawców do obligatoryjnego wypłacania nauczycielom świadczenia urlopowego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej nauczyciela.

Zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (ustalanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej).

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ustalonego zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (czyli 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego okresu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowiło kwotę wyższą), ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. W przypadku nauczycieli okres zatrudnienia liczony jest od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego.

Ponieważ w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi tyle samo co w 2011 r., czyli 1.093,93 zł. (2917,14 zł x 37,50%). Tyle też wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie u dwóch albo więcej szkołach lub placówkach otrzymuje świadczenie urlopowe od każdego z nich, odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole lub placówce.

Przykład: Nauczyciel był zatrudniony na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia w szkole, czyli do 5 miesięcy. 1093,93/12 miesięcy = 91,16 zł x 5 miesięcy =455,80 zł.

Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Prawo do tego świadczenia mają zarówno nauczyciele czynni zawodowo (pracujący), jak i przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz na urlopach dla poratowania zdrowia. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, co oznacza, że jego niewypłacenie może skutkować złożeniem przez pracownika pozwu o zapłatę do sądu pracy.

Maria Szwajkiewicz /Stan prawny na dzień 15.05.2012r./

Świadczenie urlopowe pracowników administracji i obsługi szkół

Reforma w szkołach ponadgimnazjalnych

Nauczyciele będą protestować?

Oświatowa "Solidarność" powołała ogólnopolski sztab protestacyjny. Związkowcy domagają się zmiany kontrowersyjnej podstawy programowej oraz ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej i rozliczenia kosztów jej wprowadzania.

– Konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy poniosą uczniowie i ich rodzice. Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków – uważa Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

- Zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy – dodaje Proksa. W związku z trwającym protestem głodowym zorganizowanym przez byłych opozycjonistów, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wezwała Ministra Edukacji Narodowej do rozpoczęcia rozmów z głodującymi.

"Wobec powszechnej w społeczeństwie negatywnej oceny zmian, wprowadzanych od ponad pięciu lat przez rząd PO-PSL, Polacy mają prawo poznać szczegóły tego szkodliwego dla polskiej szkoły przedsięwzięcia. Mają prawo znać nazwiska, dorobek zawodowy i wynagrodzenia autorów podstawy programowej, wynagrodzenia autorów podręczników oraz firmy wydające te podręczniki, programy i poradniki. Chcemy poznać nazwy firm prowadzących szkolenia i konferencje oraz koszty ponoszone w związku z wprowadzaniem reformy" – czytamy w stanowisku Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”.

Z ostatniej chwili (08.05.2012 r.): W dniu dzisiejszym przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbyła się pikieta zorganizowana przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na ręce urzędników ministerstwa złożono petycję do Premiera Donalda Tuska, w której "Solidarność" domaga się uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.

Z ostatniej chwili (10.05.2012 r.): W dniu dzisiejszym Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" złożyła w Sejmie wniosek - o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Nie będzie referendum ws. wieku emerytalnego

Nie będzie referendum ws. wieku emerytalnego

Sejm 30 marca br. nie poparł wniosku NSZZ "Solidarność" o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego.

Związkowcy z "Solidarności", OPZZ i Forum Związków Zawodowych od środy, wspólnie demonstrowali przed Sejmem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów swoje poparcie dla wniosku. "Solidarność" chciała, aby w referendum Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pod wnioskiem o referendum złożono w Sejmie ok. 1,4 mln podpisów.
Kilka tysięcy uczestników demonstracji śledziło w piątek na telebimie przebieg debaty. Związkowcy bardzo emocjonalnie reagowali na wystąpienia przedstawicieli poszczególnych klubów poselskich. Obyło się jednak bez niepotrzebnych incydentów. Za wnioskiem głosowało 180 posłów (PiS, SLD), przeciwko było 233 (PO, PSL), wstrzymało się 42 (Ruch Palikota).

W piątkowej akcji protestacyjnej brali udział także przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Na zdjęciach kilka obrazów z manifestacji.

Foto: A.Z.

KOLONIE LETNIE 2012


KOLONIE LETNIE 2012

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Jastrzębiej Górze i Kudowie Zdroju, w lipcu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linkach na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899), do 15 kwietnia br.

Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze

Kolonie letnie w Kudowie Zdroju

REFERENDUM EMERYTALNE 2012


AKCJA "SOLIDARNOŚCI" - REFERENDUM EMERYTALNE

"Solidarność” organizauje akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. Jednocześnie zaprasza do akcji wszystkie środowiska przeciwne zmianom w systemie emerytalnym zapowiedzianym w exposé przez premiera Donalda Tuska 19 listopada 2011 roku. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmie Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest świadoma zagrożeń stojących przed polskim systemem emerytalnym. Recepty na nie należy jednak poszukiwać przede wszystkim w rozwiązaniach zachęcających pracowników do przedłużania aktywności zawodowej, umożliwienie pracownikom wyboru momentu przejścia na emeryturę, a także stworzenie możliwości łączenia czasu przebywania na emeryturze z czasem pracy zawodowej w niepełnym wymiarze. Kluczowe dla wzmocnienia systemu emerytalnego w Polsce jest też zrównanie składki emerytalno-rentowej pobieranej od różnych form zatrudnienia czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak ważnych zmian w życiu obywateli nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych, pod presją agencji ratingowych (firm zajmujących się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze). Możliwość przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat i kobiet w wieku 60 lat jest dla milionów Polaków częścią zaplanowanej od dawna strategii życiowej. Wiążą się z nią plany osobiste i rodzinne. Obecnie obowiązujący w Polsce wiek emerytalny nie różni się zbytnio od tego, który obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej. W niektorych przypadkach jest nawet wyższy, o czym można się przekonać klikając w grafikę obok tekstu (Ryc. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w UE).

W związku z uchwałą Komisji Krajowej zobowiązującą struktury związku do zaangażowania w akcję zbierania podpisów, zwracamy się do członków naszej organizacji związkowej o aktywy udział w akcji. Do wszystkich zakładow pracy objętych naszą działalnością przesłaliśmy pocztą druki poparcia wniosku o referendum wraz z listem intencyjnym. Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe akcję zbierania podpisów najlepiej zakończyć do dnia 13 stycznia 2012 r. (piątek). Wypełnione wnioski prosimy przesłać na adres naszej organizacji lub wrzucić (w zaadresowanej kopercie) do skrzynki na listy, na drzwiach biura.

Z ostatniej chwili (27.01.2012 r.) W dniu dzisiejszym zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków udało się nam zebrać 473 podpisy, które przesłaliśmy do Warszawy na adres Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. W imieniu zarządu serdecznie dziękuję członkom organizacji za udział w akcji - Aleksander Zawalich.

Pożegnanie

Ś.P. Celina Kędzierska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 maja 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła Celina Kędzierska.


Celina Kędzierska urodziła się 19 listopada 1947 r. Była magistrem wychowania fizycznego, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce. W latach 1990 - 1998 była członkiem Rady Miasta Ostrołęki. W latach 1993 - 1994 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miasta. W 1993 r. zostałała kandydatką "Solidarności" w wyborach do Sejmu RP III kadencji. W ostrołęckiej "Solidarności" oświatowej pełniła wiele ważnych funkcji, m.in.
- w dniu 9 października 1989 r. na pierwszym - po reaktywowaniu Związku - zebraniu wyborczym została członkiem komisji rewizyjnej (1989 - 1991),
- od 21 października 1991 r. była zastępcą ówczesnego przewodniczącego - Benedykta Damięckiego (1991 - 1992),
- 25 marca 2006 r. została przedstawicielem emerytów w zarządzie organizacji (2006 - 2010).
Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczyła w działalności Związku. Wszyscy pamiętamy koleżankę Celinę Kędzierską z występów Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego, który wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach opłatkowych naszej organizacji. Zdjęcie przedstawia Celinę Kędzierską podczes zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2006 r.

Pożegnanie zmarłej odbędzie się 7 maja (sobota), o godzinie 13.30 w Domu Pogrzebowym przy ulicy Kujawskiej w Ostrołęce. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godzinie 14.00 w kaplicy Cmentarza Miejskiego na ul. Krańcowej w Wojciechowicach.

Szczere wyrazy współczucia składają rodzinie członkowie Organizacji Międzyzakladowej Nr 1568 NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

Informacja MEN z sprawie likwidacji szkół

Informacja Prezesa Rady Ministrów
na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy

Nasila się proces likwidacji szkół przez samorządy. Według szacunków Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" na jesieni br. w całej Polsce planuje się zlikwidować kolejnych 500 szkół i placówek oświatowych.

Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej przedstawiła w Sejmie informację Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy. W odpowiedzi na zaniepokojenie środowiska oświatowego rozmiarami tego procesu MEN proponuje zmiany systemowe, których konsekwencje są dziś trudne do przewidzenia. Nie do końca przekonujące są także słowa zapisane w opracowaniu:
"Wszystkie projektowane w ustawie o systemie oświaty zmiany mają na celu takie zorganizowanie systemu edukacji, aby było możliwe dbanie o podnoszenie jakości edukacji w trudnych warunkach demograficznych, które będą głównym wyzwaniem dla zarządzających polską edukacją przez najbliższych 20 lat."
Nauczycieli niepokoić mogą - wbrew zapewnieniom Pani Minister - możliwość utraty pracy, patologie związane zwykle z okresem przemian oraz pozbywanie się przez Państwo odpowiedzialności za polską oświatę, co w opracowaniu zostało nazwane "budowaniem społeczeństwa obywatelskiego".

Publikacja zawiera 4 rozdziały:
I. EDUKACJA A DEMOGRAFIA.
II. PROCEDURA LIKWIDACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
III. MODERNIZACJA SIECI SZKOLNYCH.
IV. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE OGRANICZAJĄCE LIKWIDACJE SZKÓŁ.

W opracowaniu przedstawiono m.in. informacje na temat zmian demograficznych, które dokonały się w okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce i ich wpływu na sieć placówek edukacyjnych, średniej liczby uczniów w oddziałach i szkołach, przyczyn likwidacji szkół, w tym wpływu wyborów samorządowych na liczbę likwidowanych szkół, zmiany procedur obowiązujących przy likwidacji szkół w ostatnich latach, zmian w ustawie o systemie oświaty ułatwiających przekazywanie szkół i placówek do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego, przyczyn obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego, itp. Opracowanie zilustrowane jest licznymi tabelami i wykresami.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy.

XXV Walny Zjazd SKOiWZATRZYMAĆ DEWASTACJĘ
POLSKIEJ OŚWIATY

/Akcja protestacyjna Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania - 07.04.2011 r./

W dniu 31 marca 2011 r. odbył się w Warszawie nadzwyczajny XXV Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Głównym tematem obrad była ocena sytuacji w polskiej oświacie oraz wypracowanie planu działań protestacyjnych. W efekcie spotkania już tydzień później (7 kwietnia) odbyła się pikieta protestacyjna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W pikiecie „Solidarności” oświatowej uczestniczyło ok. 500 osób, w tym siedmioro przedstawicieli naszej organizacji związkowej. Związkowcy z całej Polski domagali się dymisji Minister Edukacji Narodowej - Pani Katarzyny Hall. Więcej na temat akcji protestacyjnej można przeczytać na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

Relacja "Kuriera Mazowsza" z XXV nadzwyczajnego WZD SKOiW

Kolonie letnie 2011


KOLONIE LETNIE 2011

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Muszynie k/Krynicy Górskiej, w okresie 10 - 23 lipca. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka obok - "Sekcja Regionalna") oraz w linku na końcu wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez organizacje związkowe (istnieje możliwość dofinansowania, tel. 502 646 899). Animacja: strona internetowa Biura Organizacji Wypoczynku Młodzieży Szkolnej "Mały Podróżnik".

Kolonie letnie w Muszynie

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,581,668 unikalnych wizyt