Maraton "Solidarności"


XIX MIĘDZYNARODOWY MARATON "SOLIDARNOŚCI"

W czwartek 15 sierpnia 2013 r. odbył się XIX Międzynarodowy Maraton "Solidarności". Start maratonu przewidzieli organizatorzy pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, a metę na Długim Targu w Gdańsku.

Wśród uczestników biegu, którzy stanęli na starcie maratonu był Piotr Łada (na zdjęciu) - nauczyciel fizyki i teoretycznych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, członek naszej organizacji związkowej. Pan Piotr z czasem 4 godz. 29 min 14 s zajął 585 miejsce na 739 zawodników, którzy ukończyli maraton. Był to pierwszy bieg maratoński w życiu Pana Piotra. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!


Zdjęcie: Dorota Świderska

Akcja protestacyjna 2013


Akcja protestacyjna 12 września 2013 r.

Ponad 5 tys. związkowców z oświatowej "Solidarności" wzięło udział w demonstracji pod gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu (11 -14 września 2013 r.). Drugi dzień akcji protestacyjnej był dniem oświatowym. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy przybyli z całej Polski do Warszawy domagali się od rządu Donalda Tuska m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

We wspólnym wyjeździe na manifestację, razem z członkami "Solidarności" z Łomży, Makowa Mazowieckiego i Pułtuska uczestniczyli także członkowie naszej organizacji związkowej (zdjęcia poniżej).

Podziękowanie za udział w akcji protestacyjnej

Zdjęcia: Wojciech Domański i Bogusław Kulczyk i Andrzej Piegutkowski


Wycieczka 2013
Kliknij tu → Fotorelacja z wycieczki na Pomorze Zachodnie 2013


/Zdjęcia: Aleksander Zawalich/


Zapraszamy uczestników wycieczki do przesyłania swoich ciekawych zdjęć, które zamieścimy w galerii.

Kompetencje organu prowadzącego


Czy gmina może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły?


Powszechną praktyką samorządów stało się w ostatnich latach przekazywanie dyrektorom szkół "wytycznych" w sprawie sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół oraz zatrudniania nauczycieli.

W niektórych samorządach wójtowie wydają zarządzenia w tej sprawie, czasem nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że łamią podstawowe prawa pracownicze, np. zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na miejsce ich zamieszkania. W wielu takich zarządzeniach można znaleźć zapis, aby dyrektorzy szkół od nowego roku szkolnego zapewnili zatrudnienie w pierwszej kolejności nauczycielom zamieszkałym na terenie gminy nie martwiąc się losem nauczycieli, którzy przepracowali w danej szkole wiele lat, ale mieszkają poza terenem gminy. Czy gmina może więc ingerować w kwestie organizacyjne szkoły wydając podobne instrukcje?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 grudnia 2012 r. Zdaniem Sądu "kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły. Organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Zatem ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów". Więcej na ten temat można przeczytać w komentarzu do wyroku.

Gmina nie może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły

Kolonie letnie 2013


KOLONIE LETNIE 2013

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Sejnach, w lipcu i sierpniu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linku na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899).

Kolonie letnie w Sejnach

Fotorelacja z wycieczki w Tatry i Beskidy 2012Kliknij tu → Fotorelacja z wycieczki w Tatry i Beskidy 2012

/Zdjęcia: Adam Bełdycki, Dorota Kubiak i Aleksander Zawalich/

Zapraszamy uczestników wycieczki do przesyłania swoich ciekawych zdjęć, które zamieścimy w galerii.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2012 r.

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, regulują w sposób kompleksowy zasady wypłaty i wysokość świadczenia urlopowego, zobowiązując pracodawców do obligatoryjnego wypłacania nauczycielom świadczenia urlopowego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej nauczyciela.

Zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (ustalanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej).

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ustalonego zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (czyli 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego okresu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowiło kwotę wyższą), ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. W przypadku nauczycieli okres zatrudnienia liczony jest od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego.

Ponieważ w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi tyle samo co w 2011 r., czyli 1.093,93 zł. (2917,14 zł x 37,50%). Tyle też wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie u dwóch albo więcej szkołach lub placówkach otrzymuje świadczenie urlopowe od każdego z nich, odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole lub placówce.

Przykład: Nauczyciel był zatrudniony na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia w szkole, czyli do 5 miesięcy. 1093,93/12 miesięcy = 91,16 zł x 5 miesięcy =455,80 zł.

Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Prawo do tego świadczenia mają zarówno nauczyciele czynni zawodowo (pracujący), jak i przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz na urlopach dla poratowania zdrowia. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, co oznacza, że jego niewypłacenie może skutkować złożeniem przez pracownika pozwu o zapłatę do sądu pracy.

Maria Szwajkiewicz /Stan prawny na dzień 15.05.2012r./

Świadczenie urlopowe pracowników administracji i obsługi szkół

Reforma w szkołach ponadgimnazjalnych

Nauczyciele będą protestować?

Oświatowa "Solidarność" powołała ogólnopolski sztab protestacyjny. Związkowcy domagają się zmiany kontrowersyjnej podstawy programowej oraz ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej i rozliczenia kosztów jej wprowadzania.

– Konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy poniosą uczniowie i ich rodzice. Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków – uważa Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

- Zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy – dodaje Proksa. W związku z trwającym protestem głodowym zorganizowanym przez byłych opozycjonistów, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wezwała Ministra Edukacji Narodowej do rozpoczęcia rozmów z głodującymi.

"Wobec powszechnej w społeczeństwie negatywnej oceny zmian, wprowadzanych od ponad pięciu lat przez rząd PO-PSL, Polacy mają prawo poznać szczegóły tego szkodliwego dla polskiej szkoły przedsięwzięcia. Mają prawo znać nazwiska, dorobek zawodowy i wynagrodzenia autorów podstawy programowej, wynagrodzenia autorów podręczników oraz firmy wydające te podręczniki, programy i poradniki. Chcemy poznać nazwy firm prowadzących szkolenia i konferencje oraz koszty ponoszone w związku z wprowadzaniem reformy" – czytamy w stanowisku Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”.

Z ostatniej chwili (08.05.2012 r.): W dniu dzisiejszym przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbyła się pikieta zorganizowana przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na ręce urzędników ministerstwa złożono petycję do Premiera Donalda Tuska, w której "Solidarność" domaga się uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.

Z ostatniej chwili (10.05.2012 r.): W dniu dzisiejszym Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" złożyła w Sejmie wniosek - o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Nie będzie referendum ws. wieku emerytalnego

Nie będzie referendum ws. wieku emerytalnego

Sejm 30 marca br. nie poparł wniosku NSZZ "Solidarność" o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego.

Związkowcy z "Solidarności", OPZZ i Forum Związków Zawodowych od środy, wspólnie demonstrowali przed Sejmem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów swoje poparcie dla wniosku. "Solidarność" chciała, aby w referendum Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pod wnioskiem o referendum złożono w Sejmie ok. 1,4 mln podpisów.
Kilka tysięcy uczestników demonstracji śledziło w piątek na telebimie przebieg debaty. Związkowcy bardzo emocjonalnie reagowali na wystąpienia przedstawicieli poszczególnych klubów poselskich. Obyło się jednak bez niepotrzebnych incydentów. Za wnioskiem głosowało 180 posłów (PiS, SLD), przeciwko było 233 (PO, PSL), wstrzymało się 42 (Ruch Palikota).

W piątkowej akcji protestacyjnej brali udział także przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Na zdjęciach kilka obrazów z manifestacji.

Foto: A.Z.

KOLONIE LETNIE 2012


KOLONIE LETNIE 2012

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Jastrzębiej Górze i Kudowie Zdroju, w lipcu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linkach na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899), do 15 kwietnia br.

Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze

Kolonie letnie w Kudowie Zdroju

REFERENDUM EMERYTALNE 2012


AKCJA "SOLIDARNOŚCI" - REFERENDUM EMERYTALNE

"Solidarność” organizauje akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. Jednocześnie zaprasza do akcji wszystkie środowiska przeciwne zmianom w systemie emerytalnym zapowiedzianym w exposé przez premiera Donalda Tuska 19 listopada 2011 roku. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmie Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest świadoma zagrożeń stojących przed polskim systemem emerytalnym. Recepty na nie należy jednak poszukiwać przede wszystkim w rozwiązaniach zachęcających pracowników do przedłużania aktywności zawodowej, umożliwienie pracownikom wyboru momentu przejścia na emeryturę, a także stworzenie możliwości łączenia czasu przebywania na emeryturze z czasem pracy zawodowej w niepełnym wymiarze. Kluczowe dla wzmocnienia systemu emerytalnego w Polsce jest też zrównanie składki emerytalno-rentowej pobieranej od różnych form zatrudnienia czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak ważnych zmian w życiu obywateli nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych, pod presją agencji ratingowych (firm zajmujących się oceną wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających pieniądze). Możliwość przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat i kobiet w wieku 60 lat jest dla milionów Polaków częścią zaplanowanej od dawna strategii życiowej. Wiążą się z nią plany osobiste i rodzinne. Obecnie obowiązujący w Polsce wiek emerytalny nie różni się zbytnio od tego, który obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej. W niektorych przypadkach jest nawet wyższy, o czym można się przekonać klikając w grafikę obok tekstu (Ryc. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w UE).

W związku z uchwałą Komisji Krajowej zobowiązującą struktury związku do zaangażowania w akcję zbierania podpisów, zwracamy się do członków naszej organizacji związkowej o aktywy udział w akcji. Do wszystkich zakładow pracy objętych naszą działalnością przesłaliśmy pocztą druki poparcia wniosku o referendum wraz z listem intencyjnym. Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe akcję zbierania podpisów najlepiej zakończyć do dnia 13 stycznia 2012 r. (piątek). Wypełnione wnioski prosimy przesłać na adres naszej organizacji lub wrzucić (w zaadresowanej kopercie) do skrzynki na listy, na drzwiach biura.

Z ostatniej chwili (27.01.2012 r.) W dniu dzisiejszym zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków udało się nam zebrać 473 podpisy, które przesłaliśmy do Warszawy na adres Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. W imieniu zarządu serdecznie dziękuję członkom organizacji za udział w akcji - Aleksander Zawalich.

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,895,935 unikalnych wizyt