Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, u góry są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

DEN 2021


ZAPROSZENIE

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021 r. zarząd naszej organizacji związkowej zaprasza członków organizacji i osoby towarzyszące do TEATRU MUZYCZNEGO ROMA w Warszawie na musical "Waitress". Spektakl przeznaczony jest dla osób od 13 roku życia.
Przedstawienie odbędzie się w niedzielę, 10 października 2021 r. o godz. 17.00. Zarezerwowano 48 biletów. Decyduje kolejność wpłat. Pierwszeństwo mają członkowie organizacji. Zbiórka uczestników planowana jest o godz. 12.00 na parkingu przy Parku Wodnym w Ostrołęce na ul. Witosa. Przed spektaklem spacer po ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH. Powrót do Ostrołęki planowany jest na godzinę 22.00.


Warunkiem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty w wysokości 72 zł na rachunek organizacji 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z tytułem "TEATR", do dnia 4 października 2021 r. i powiadomienie o tym przewodniczącego, telefonicznie - SMS na nr 502 646 899 lub pocztą internetową na adres: aleksanderzawalich@wp.pl. Należy zaznaczyć, czy osoba jest zaszczeniona, czy nie zaszczepiona.
Mąż, żona, dzieci członka organizacji - 72 zł, osoba towarzysząca np. koleżanka, kolega, rodzice - pełna opłata w wysokości 144 zł.


Osoby zaszczepione zabierają ze sobą certyfikat szczepienia.
Zamówiliśmy też część biletów dla osób nie zaszczepionych.
Na miejscu, przed spektaklem, wypełnimy obowiązkowe oświadczenie o stanie zdrowia. Na oświadczeniu trzeba będzie podać nr biletu (otrzymany przed spektaklem), imię i nazwisko, numer telefonu. Na terenie teatru obowiązuje zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki.


Więcej informacji o przedstawieniu na stronie TEATRU ROMA

Z ostatniej chwili:
- 6 września 2021 r. - Do dziś otrzymaliśmy wpłaty od 14 osób.
- 7 września 2021 r. - Do dziś otrzymaliśmy wpłaty od 42 osób. Pozostało 6 biletów.
- 8 września 2021 r. - Dokupiliśmy dodatkowe 12 biletów. Do dziś otrzymaliśmy wpłaty od 49 osób. Pozostało 11 biletów.
- 10 września 2021 r. - Do dziś otrzymaliśmy wpłaty od 57 osób. Pozostały jeszcze 3 bilety. Prosimy nie wpłacać pieniędzy bez upewnienia się, że są jeszcze wolne miejsca. Część wpłat krąży jeszcze pewnie pomiędzy bankami.
- 15 września 2021 r. - Do dziś otrzymaliśmy wpłaty od 60 osób. Nie mamy więcej biletów. Można jeszcze - do końca września - zrezygnować z biletu. Zwrócimy pieniądze. Są jeszcze osoby chętne do wyjazdu, czekające w kolejce.

Zebranie zarządu 01.09.2021 r.


ZEBRANIE ZARZĄDU /1 września 2021 roku/

W środę, 1 września 2021 r. odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 10 na 13 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za ostatni okres, a także:

- Przyjęto w szeregi NSZZ "Solidarność" 5 osób;
- Przedstawiono informację o opiniowaniu aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół; przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Łącznie w sierpniu i wrześniu br. zaopiniowano kilkadziesiąt aneksów;
- Przyjęto uchwałę o pokryciu części kosztów związanych z organizacją wyjazdu do teatru z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 10 października 2021 r., niedziela (więcej informacji wkrótce);
- Wytypowano trzech kolejnych członków organizacji do Srebrnej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
- Przyznano członkowi organizacji zapomogę zdrowotną,
- Przyjęto uchwałę o zakupie nagród dla zwycięzców "Biegu Solidarności" w ostrołęckiej edycji Testu Coopera dla Wszystkich (stadion miejski w Ostrołęce przy ul. Witosa 25 września 2021 r.);
- W sprawach różnych: wytypowano trzech członków organizacji do Srebrnej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", omówiono - przebieg wycieczki związkowej, wyniki konkursów na dyrektorów szkół, ostrołęckie obchody 41. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", przebieg akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Emerytura za staż 35/40". Więcej na ten temat można przeczytać klikając w link:

Emerytura za staż

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Spotkanie integracyjne 23.06.2021 r. zaproszenie


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO


Zapraszamy członków organizacji na spotkanie integracyjne 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 18:00 do sali bankietowej "Hubus" w Grabowie k. Ostrołęki.

Wpisowe - 10 zł od członka organizacji, należy przekazać na rachunek bankowy (PKO BP S.A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem "Integracja" do 21 czerwca br. (poniedziałek). Wpłata z podaniem imienia i nazwiska każdej z osób jest jednocześnie zgłoszeniem się na spotkanie. Można zgłosić także osobę towarzyszącą. Wpisowe od męża lub żony - 40 zł, od innej osoby - 80 zł.

Na początku imprezy - muzyczna niespodzianka!!! Prosimy o punktualne przybycie
W restauracji obok będzie można obejrzeć mecz Polska - Szwecja (godz. 18:00), niestety równolegle z występem artystycznym!


Wycieczka 2021


W Y C I E C Z K A - reaktywacja 8 maja 2021 r.

/zapraszamy na wycieczkę po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią/

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na 6 - dniową wycieczkę w Bieszczady, w dniach 23 - 28 lipca 2021 roku (piątek - środa). Ilość miejsc ograniczona (48 osób). Decyduje kolejność wpłat.

Całkowity koszt wycieczki wynosi:
• 700 zł od członka organizacji (dziecka członka Związku, męża, żony, wnuczka),
• 850 zł od pozostałych osób.

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy do 5 lipca br. (poniedziałek) za pomocą: poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie SMS na numer +48 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL (do ubezpieczenia). Osoby, które były z nami na wycieczkach w poprzednich latach nie muszą już podawać już swoich danych. Wpłatę na wycieczkę można dokonać w dwóch ratach, przekazując środki na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 2021". Wpłaty należy dokonać dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej od organizatora.

I rata – w momencie zapisania się – 300 zł, (450 zł – osoby spoza organizacji);
II rata – do 5 lipca 2021 r. – 400 zł

Program wycieczki - zapis na pulpicie

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Ostrołęce i Powiecie ostrołęckim w 2020 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli (kolumna 9), różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli (kolumna10). Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2020 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. W ostatnim roku objęliśmy swoją działalnością także gminy: Czarnię i Myszyniec. Sprawozdania, za lata 2009 - 2019 znajdują się w w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2020
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Arkusze organizacyjne 2021/2022


OPINIOWANIE PROJEKTÓW ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Projekty arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres:

e-mail: solidarnoscostroleka@gmail.com

Projekt powinien zwierać wyraźną informację na temat jego zaopiniowania przez radę pedagogiczną*. W przypadku braku pracy dla wszystkich, prosimy dyrektorów o sprawiedliwy podział godzin pomiędzy wszystkich nauczycieli. Opinie zostaną odesłane na adres zwrotny w terminie ustawowym**.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

* Podstawa prawna:
Art. 23.1. Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy), w związku z art. 70.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki).

** 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 8 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Książka o ostrołęckiej Solidarności oświatowejKsiążka o ostrołęckiej „Solidarności” oświatowej


17 września 2020 r. otrzymaliśmy z drukarni drugą już książkę poświęconą historii naszej organizacji związkowej. Pierwsza – "XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980–2010)" – ukazała się jesienią 2010 r. i była odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska oświatowego ostrołęckiej „Solidarności". Można powiedzieć, że obecna praca pt. "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)" jest jej II wydaniem - poprawionym i uzupełnionym. Autorem obu książek jest dr hab. Jan Mironczuk, który z racji swoich kompetencji naukowych zapewnił wysoki poziom merytoryczny opracowania.

Prezentowana publikacja składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym przedstawiono powstanie organizacji w 1980 r., jej delegalizację, działalność w konspiracji po wprowadzeniu stanu wojennego. Drugi - opisuje działalności organizacji po jej reaktywacji w 1989 r., powstanie Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej, strajk nauczycieli w 1993 r., udział członków organizacji w wyborach parlamentarnych i samorządowych po 1989 r. Ostatni, trzeci rozdział przedstawia działalność organizacji w latach 1999 - 2020. Opisano w nim reformę edukacji i reformę administracyjną z 1999 r., strajk nauczycieli i pracowników oświaty z wiosny 2019 r. W aneksach przedstawiono władze organizacji od 1989 r. do chwili obecnej, władze Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej z okresu 10 lat jej istnienia (1989 - 1999). Znajduje się tam także ciekawa relacja z wycieczki związkowej w Sudety (2006) oraz relacje z działalności organizacji od 2006 do 2018 r. Tekst podstawowy pracy został wzbogacony tabelami, notami biograficznymi kolejnych przewodniczących, kalendarium najważniejszych wydarzeń i bibliografią.


Książka liczy 247 stron i zawiera 15 zdjęć. W indeksie osobowym znajduje się prawie 500 nazwisk osób - uczestników i świadków wydarzeń. Książka została wydana w dwóch wersjach: 300 egzemplarzy w formacie B5 w twardej oprawie i 200 egzemplarzy w formacie A5 z miękką okładką. Projekt okładki wykonał Zenon Kowalczyk - znany ostrołęcki artysta plastyk. Jej szata graficzna nawiązuje do okładki książki pt. "NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział w Ostrołęce (1980 - 2018)", wydanej przez Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (2018). Wydanie książki jest wkładem naszej organizacji w obchody 40. rocznicy powstania Związku (2020). Publikację przekażemy bezpłatnie wszystkim członkom ostrołęckiej Solidarności oświatowej, bibliotekom oraz osobom zainteresowanym (tel. 502 646 899).

Promocja książki odbyła się 2 października 2020 r. w Zajeździe HUBUS w Grabowie k. Ostrołęki w trakcie uroczystości związkowej zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020. Na zdjęciu autor monografii - Jan Mironczuk podczas podpisywania książek.

Test Coopera 2020

Test Coopera dla wszystkich
26 września 2020 r.

W sobotę, 26 września 2020 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to Bieg Solidarności, w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Na zdjęciach zwycięzcy Biegu Solidarności w towarzystwie p. Haliny Pierzchały - organizatorki zawodów i Aleksandra Zawalicha - przewodniczącego organizacji związkowej.

Wyniki Biegu Solidarności

Wśród kobiet zwyciężyły:
I. Amelia Mierzejewska (2125 m), II. Martyna Ciepierska (1940 m), III. Marianna Grabowska (1740 m),

a wśród mężczyzn:
I. Łukasz Demby (3130 m), II. Mikołaj Suska (2970 m) i III. Piotr Bakuła (2905 m).


Spotkanie z okazji DEN 2020 r.


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 2020


Zarząd naszej organizacji związkowej zaprasza członków do Zajazdu "Hubus" w Grabowie k. Ostrołęki, ul. Warszawska 48, na spotkanie integracyjne 2 października 2020 r. (piątek) o godz. 17:30.

Wpisowe - 10 zł od członka organizacji, należy przekazać na rachunek bankowy (PKO BP S.A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem "Integracja" do 28 września br. (poniedziałek). Wpłata z podaniem imienia i nazwiska każdej z osób jest jednocześnie zgłoszeniem się na spotkanie. Można zgłosić także osobę towarzyszącą. Wpisowe od męża lub żony - 40 zł, od innej osoby - 80 zł.

Na początku imprezy - muzyczna niespodzianka, dlatego prosimy o punktualne przybycie!!!
Do tańca zagra zespół "Mamzel"


Relacja z wycieczki 2020
Kliknij tu → Fotorelacja z wycieczki do Zakopanego 2020


/Zdjęcia: Dorota Kubiak, Marek Kulczyk, Aleksander Zawalich/


Zapraszamy uczestników wycieczki do przesyłania swoich ciekawych zdjęć,
które zamieścimy w galerii.

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,312,862 unikalnych wizyt