Kolonie letnie 2015


KOLONIE LETNIE 2015

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Jastrzębiej Górze, w lipcu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linku na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie powinny odbywać się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899).


Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze

Akcja protestacyjna 9 grudnia 2014 r.

Akcja protestacyjna ws. waloryzacji płac w oświacie

Ponad tysiąc związkowców z oświatowej "Solidarności" wzięło udział w demonstracji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 9 grudnia 2014 r. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy przybyli z całej Polski do Warszawy domagali się od rządu Ewy Kopacz m.in. 9% waloryzacji płac, zapewnienia godnych warunków wykonywania zawodu oraz zaprzestania łamania kodeksu pracy.

Według Ryszarda Proksy - Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" polski nauczyciel należy do najsłabiej opłacanych nauczycieli w Unii Europejskiej. Nakłady z budżetu państwa na oświatę zmalały w ciągu kilku ostatnich lat z 3 do 2,5%, co stawia w trudnej sytuacji samorządy, odpowiedzialne za utrzymanie szkół. W przypadku dalszego lekceważenia postulatów związkowców Rada Sekcji Oświaty i Wychowania nie wyklucza podjęcia bardziej drastycznych kroków, np.w postaci ogłoszenia na wiosnę strajku w polskich szkołach. W manifestacji uczestniczyło także 5 członków naszej organizacji związkowej (zdjęcie obok).

Kolonie letnie 2014


KOLONIE LETNIE 2014

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Solinie, w lipcu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linku na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie powinny odbywać się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899).

Kolonie letnie w Solinie

Szkolenie - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Szkolenie - "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

W dwóch turach - 10 czerwca i 10 października br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyło się szkolenie dla przewodniczących Kół naszej organizacji związkowej na temat funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 40 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia obejmował 8 godzin zajęć i dotyczył następujących zagadnień:

- działalność socjalna pracodawców - podstawy prawne,
- sposób tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- osoby uprawnione do korzystania z funduszu,
- gospodarowanie środkami funduszu,
- uznaniowy charakter świadczeń socjalnych,
- regulamin zfśs,
- świadczenia socjalne a podatki,
- kontrola działalności socjalnej,
- odpowiedzialność pracodawców za gospodarowanie funduszem.

Szkolenie prowadziła Pani Grażyna Szarlak z Działu Szkoleń Regionu Mazowsze.

W niebieskim panelu obok znajduje się przykładowy, kompletny regulamin funduszu socjalnego. Zachęcamy do przejrzenia propozycji i skorzystania z naszych doświadczeń.

Zdjęcia: Aleksander Zawalich

Maraton "Solidarności"


XIX MIĘDZYNARODOWY MARATON "SOLIDARNOŚCI"

W czwartek 15 sierpnia 2013 r. odbył się XIX Międzynarodowy Maraton "Solidarności". Start maratonu przewidzieli organizatorzy pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, a metę na Długim Targu w Gdańsku.

Wśród uczestników biegu, którzy stanęli na starcie maratonu był Piotr Łada (na zdjęciu) - nauczyciel fizyki i teoretycznych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, członek naszej organizacji związkowej. Pan Piotr z czasem 4 godz. 29 min 14 s zajął 585 miejsce na 739 zawodników, którzy ukończyli maraton. Był to pierwszy bieg maratoński w życiu Pana Piotra. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!


Zdjęcie: Dorota Świderska

Akcja protestacyjna 2013


Akcja protestacyjna 12 września 2013 r.

Ponad 5 tys. związkowców z oświatowej "Solidarności" wzięło udział w demonstracji pod gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu (11 -14 września 2013 r.). Drugi dzień akcji protestacyjnej był dniem oświatowym. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy przybyli z całej Polski do Warszawy domagali się od rządu Donalda Tuska m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

We wspólnym wyjeździe na manifestację, razem z członkami "Solidarności" z Łomży, Makowa Mazowieckiego i Pułtuska uczestniczyli także członkowie naszej organizacji związkowej (zdjęcia poniżej).

Podziękowanie za udział w akcji protestacyjnej

Zdjęcia: Wojciech Domański i Bogusław Kulczyk i Andrzej Piegutkowski


Wycieczka 2013
Kliknij tu → Fotorelacja z wycieczki na Pomorze Zachodnie 2013


/Zdjęcia: Aleksander Zawalich/


Zapraszamy uczestników wycieczki do przesyłania swoich ciekawych zdjęć, które zamieścimy w galerii.

Kompetencje organu prowadzącego


Czy gmina może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły?


Powszechną praktyką samorządów stało się w ostatnich latach przekazywanie dyrektorom szkół "wytycznych" w sprawie sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół oraz zatrudniania nauczycieli.

W niektórych samorządach wójtowie wydają zarządzenia w tej sprawie, czasem nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że łamią podstawowe prawa pracownicze, np. zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na miejsce ich zamieszkania. W wielu takich zarządzeniach można znaleźć zapis, aby dyrektorzy szkół od nowego roku szkolnego zapewnili zatrudnienie w pierwszej kolejności nauczycielom zamieszkałym na terenie gminy nie martwiąc się losem nauczycieli, którzy przepracowali w danej szkole wiele lat, ale mieszkają poza terenem gminy. Czy gmina może więc ingerować w kwestie organizacyjne szkoły wydając podobne instrukcje?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 grudnia 2012 r. Zdaniem Sądu "kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły. Organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Zatem ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów". Więcej na ten temat można przeczytać w komentarzu do wyroku.

Gmina nie może ingerować w kwestie organizacyjne szkoły

Kolonie letnie 2013


KOLONIE LETNIE 2013

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"-Region Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Sejnach, w lipcu i sierpniu br. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka na pasku u góry - "Sekcja Oświaty i Wychowania - Region Mazowsze") oraz w linku na końcu tej wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez podstawowe organizacje związkowe (istnieje wówczas możliwość ich dodatkowego dofinansowania, tel. 502 646 899).

Kolonie letnie w Sejnach

Fotorelacja z wycieczki w Tatry i Beskidy 2012Kliknij tu → Fotorelacja z wycieczki w Tatry i Beskidy 2012

/Zdjęcia: Adam Bełdycki, Dorota Kubiak i Aleksander Zawalich/

Zapraszamy uczestników wycieczki do przesyłania swoich ciekawych zdjęć, które zamieścimy w galerii.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2012 r.

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, regulują w sposób kompleksowy zasady wypłaty i wysokość świadczenia urlopowego, zobowiązując pracodawców do obligatoryjnego wypłacania nauczycielom świadczenia urlopowego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej nauczyciela.

Zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (ustalanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej).

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ustalonego zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (czyli 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego okresu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowiło kwotę wyższą), ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. W przypadku nauczycieli okres zatrudnienia liczony jest od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego.

Ponieważ w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi tyle samo co w 2011 r., czyli 1.093,93 zł. (2917,14 zł x 37,50%). Tyle też wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie u dwóch albo więcej szkołach lub placówkach otrzymuje świadczenie urlopowe od każdego z nich, odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole lub placówce.

Przykład: Nauczyciel był zatrudniony na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia w szkole, czyli do 5 miesięcy. 1093,93/12 miesięcy = 91,16 zł x 5 miesięcy =455,80 zł.

Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Prawo do tego świadczenia mają zarówno nauczyciele czynni zawodowo (pracujący), jak i przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz na urlopach dla poratowania zdrowia. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, co oznacza, że jego niewypłacenie może skutkować złożeniem przez pracownika pozwu o zapłatę do sądu pracy.

Maria Szwajkiewicz /Stan prawny na dzień 15.05.2012r./

Świadczenie urlopowe pracowników administracji i obsługi szkół

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,042,874 unikalnych wizyt