Nowy przewodniczący "Solidarności"PIOTR DUDA
- NOWYM PRZEWODNICZĄCYM
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Piotr Duda pokieruje w nowej kadencji NSZZ "Solidarność". Duda otrzymał 166 głosów, a dotychczasowy przewodniczący Janusz Śniadek - 139. Tuż po wyborze nowy przewodniczący odniósł się m.in. do relacji Związku z polityką. -Nikt - ani politycy, ani dziennikarze nie mogą nam mówić, jak mamy uprawiać politykę. Pytanie nie jest "czy", ale "jak" "Solidarność" ma być w polityce. To o nas politycy mają zabiegać - mówił Duda. Podkreślił, że "Solidarności" najbliżej do programu Prawa i Sprawiedliwości. - Ale nie do partii, tylko do programu - zaznaczył. Dodał, że członkowie "Solidarności" powinni angażować się w działalność różnych partii i komitetów wyborczych. - Powinniśmy im pomóc wejść do samorządów. Będziemy wtedy mieli tam swoich ludzi.

Więcej na stronie głównej Związku

List do nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego


L I S T
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

do nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność zwraca się bezpośrednio do Ciebie ze względu na wyjątkową sytuację w oświacie. Twoje warunki pracy i płacy ulegają systematycznemu pogorszeniu. Wprowadzone zmiany nie przynoszą także korzyści uczniom i wychowankom, również nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia. Straciliśmy już prawo do wcześniejszej emerytury. Zostałeś zobowiązany do prowadzenia dodatkowych bezpłatnych zajęć ...

Kliknij w obrazek, aby przeczytać cały list.

Oświadczenie SKOiW

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZACEGO
SEKCJI KRAJOWEJ OŚWIATY I WYCHOWANIA

/Gdańsk, 28.06.2010 r./

(8,8% to nie 30%, 220 zł to nie 750 zł!)

W związku z wypowiedzią kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas debaty telewizyjnej 27 czerwca br. na temat rzekomej 30% podwyżki płac dla nauczycieli zrealizowanej przez Rząd Donalda Tuska oświadczamy, że marszałek Bronisław Komorowski podał nieprawdziwe informacje.

⇒ W roku 2008 waloryzacja płac nauczycieli wyniosła 10% przy inflacji 4,2%.
⇒ W 2009 r. w skali całego roku 6,7% (5% od stycznia i 5% od września 2009 r.) przy inflacji 3,5%.
⇒ W 2010 r. podwyżka dopiero będzie od września br. w wysokości 7% (średniorocznie 2,3%, szacowana inflacja 2,5%).
⇒ W planach rządowych na 2011 r. w dokumencie "Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011" jest mowa o ponownej 7% waloryzacji płac od września 2011 r. (czyli ponownie 2,3% średniorocznie przy planowanej inflacji również 2,3%).

A zatem do dziś Rząd PO-PSL zrealizował 16,7% waloryzację płac nauczycieli przy inflacji 7,7% w latach 2008-2009 r., czyli realny wzrost o 9%.

W ciągu czterech lat 2008-2011 realny wzrost płac wyniesie 8,8% (21,3% waloryzacja minus 12,5% inflacja).

Zwracamy się do marszałka Bronisława Komorowskiego o nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

Ryszard Proksa
Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

Pikieta przed MEN w "obronie" Karty Nauczyciela


AKCJA PROTESTACYJNA
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania


15 czerwca 2010 r. przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej i urzędami wojewódzkimi w całej Polsce odbyły się akcje protestacyjne zorganizowane przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Związkowcy domagali się m.in. odstąpienia MEN od propozycji zmian w szkolnictwie specjalnym, rozmów w sprawie 21 postulatów edukacyjnych sformułowanych przez SKOiW.
W warszawskiej pikiecie przed Ministerstwem Edukacji Narodowej uczestniczył nowy przewodniczący oświatowej "Solidarności" - Ryszard Proksa. Wśród protestujących było także 25 członków naszej organizacji związkowej. Najliczniej reprezentowane były Koła ze SP w Kuninie i ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Bardzo dziękujemy przewodniczącym tych Kół - Dorocie Kubiak i Jarkowi Justowiczowi, za duże zaangażowanie w pracę związkową.


Związkowcy wskazywali m.in. na potrzebę "zaprzestania niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela i prób jej całkowitej likwidacji", "podniesienia nakładów na polską edukację i zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej", "zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych: rządowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych".

Apel do MEN w sprawie odstąpienia od zmian w szkolnictwie specjalnym - pod koniec maja - wystosował także Związek Nauczycielstwa Polskiego, domagając się m.in. przesunięcia terminu wprowadzenia zmian dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mają wejść w życie 1 września 2011 r.

Zgodnie z przygotowywanymi przez MEN zmianami, nauczyciele uczący w szkołach ogólnodostępnych, w ramach szkolnych zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów, będą zobowiązani m.in. do zbadania potrzeb uczniów, opracowania planu indywidualnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Warunkiem prowadzenia zajęć mają być odpowiednie kwalifikacje np. z zakresu logopedii albo terapii pedagogicznej. Reforma zakłada, że do szkół ogólnodostępnych ma trafić jak najwięcej dzieci z upośledzeniami, w ramach większej niż dotychczas integracji.

We wcześniejszej rozmowie z PAP minister edukacji Katarzyna Hall podkreśliła, że obecnie w szkołach ogólnodostępnych jest już ok. 50 proc. uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Poinformowała, że najpóźniej do marca 2011 r. szkoły muszą przeformułować swoje statuty, by dostosować działania do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Dodała też, że ostateczną decyzję w sprawie wyboru szkoły zawsze podejmują rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
       
Więcej zdjęć w Galerii.

WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

XXIV WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
/Gdańsk 20 - 22 maja 2010 roku/

W dniach 20 - 22 maja 2010 r. odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Delegaci dokonali wyboru władz na kadencję 2010-2014. Nowym przewodniczącym Rady SKOiW NSZZ „S” został Ryszard Proksa - Przewodniczacy Rady SOiW Regionu Świętokrzyskiego (na zdjęciu obok). Stefan Kubowicz - długoletni przewodniczący Rady SKOiW - który ze względu na stan zdrowia nie kandydował na tę funkcję, został honorowym przewodniczącym. Wybrano także Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”. Wiceprzewodniczącą Rady SKOiW została ponownie Halina Kurpińska z Regionu Mazowsze.

Walne Zebranie Delegatów wyraziło oburzenie z powodu odrzucenia przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall zaproszenia do osobistego udziału w debacie na temat statusu zawodowego polskich nauczycieli na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania (oficjalne zaproszenie zostało skierowane 24 kwietnia 2010 roku). Delegaci odczytali to jako wyraz odmowy uczestnictwa w dialogu na temat najważniejszych spraw dla polskiej oświaty, szczególnie w obliczu zapowiadanej likwidacji Karty Nauczyciela.

-Zachowanie Pani Minister w pełni potwierdza, że nasze wotum nieufności z czerwca 2008 roku było w pełni uzasadnione i jest nadal aktualne – napisali Delegaci w specjalnym stanowisku. Obecnej na WZD Urszuli Martynowicz - dyrektorowi Departamentu Strategii MEN - wręczono XXI Postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty (zdjęcie obok).

WZD przyjęło uchwałę o zadaniach Sekcji na nową kadencję i szereg innych dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in. o proteście w obronie Karty Nauczyciela, wyższych nakładach na edukację, zwiększeniu płac w oświacie, wycofaniu zapisów o realizacji dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych.

Delegaci zaapelowali do wszystkich struktur Związku o niesienie wszelkiej możliwej pomocy powodzianom.

Sąd nad Kartą Nauczyciela?

SĄD NAD KARTĄ NAUCZYCIELA?
/Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania w MEN w dniu 24 marca 2010 r./

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce nowej ustawy o statusie zawodowym nauczycieli, nowoczesnej „Karty Nauczyciela” napisanej współczesnym językiem prawniczym, zrozumiałej dla każdego nauczyciela. Związki zawodowe obawiają się likwidacji uprawnień jakie daje nauczycielom obecna Karta Nauczyciela. W MEN powołano Zespół opiniodawczo- doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w skład którego weszli przedstawiciele rządu, samorządów, dyrektorów szkół, związków zawodowych i stowarzyszeń oświaty niepublicznej. Przewodniczący SKOiW NSZZ „S” Stefan Kubowicz nie przyjął nominacji do prac w tym zespole, przynajmniej na razie.

Stefan Kubowicz
Początek spotkania był zaskakujący. Zaproszeni goście otrzymali bowiem oficjalne nominacje do pracy w powołanym dzień wcześniej Zespole opiniodawczo-doradczym ds. statusu zawodowego nauczycieli, na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca br. Problem w tym, że np. z zaproszonymi na spotkanie związkowcami MEN nie konsultował czy wyrażają zgodę na pracę w tym zespole. Przewodniczący Kubowicz nie przyjął nominacji.
- Ten dokument nie ma mocy prawnej, bo nikt z naszym Związkiem nie konsultował, czy chcemy brać udział w pracach zespołu. Przyjęliśmy tylko zaproszenie na spotkanie. Chcemy rozmawiać o oświacie, ale czy weźmiemy udział w pracach zespołu, to musi być decyzja Związku a nie moja - mówił przewodniczący Kubowicz. Szefowie pozostałych dwóch reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie (ZNP i Forum ZZ), choć z uwagami przyjęli jednak nominacje.

Minister Edukacji Katarzyna Hall przedstawiła zadania powołanego Zespołu. Ma on być ciałem opiniodawczo-doradczym, którego zadaniem będzie przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli. Zespół ma zakończyć pracę z dniem przedłożenia Ministrowi Edukacji Narodowej wyników prac w terminie do 30 września 2010 r. z możliwością przedłużenia tego terminu. Minister Hall argumentowała potrzebę napisania „Karty Nauczyciela” od nowa. Jej zdaniem nazwa nowej ustawy regulującej status zawodowy nauczyciela mogłaby pozostać ta sama, czyli Karta Nauczyciela, ale nie w obecnym kształcie, bo – jak stwierdziła minister – język Karty jest przestarzały, nieadekwatny do dzisiejszego języka prawniczego.

- Karta Nauczyciela z 1982 r. była przedmiotem wielokrotnych ...

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Spotkanie w Urzędzie Miasta

W poniedziałek 1 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z Prezydentem Miasta – Panem Januszem Kotowskim. W spotkaniu uczestniczyli także: Robert Chorowicz – Prezes Oddziału ZNP, Ewa Waszkiewicz-Sznyter – p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty oraz Aleksander Zawalich – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Ostrołęce. Spotkanie poświęcone było głównie uzgodnieniu zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, a także omówieniu niektórych projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki związanych z oświatą.

Związki zawodowe wyraziły swoje poparcie dla większości przedstawionych propozycji, np. zmiany wysokości „widełek” dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych. Maksymalna wysokość tych dodatków dla dyrektorów będzie wynosić: w przedszkolach – od 400 do 1800 zł, w szkołach (zespołach szkół) – od 700 do 3000 zł, w pozostałych placówkach oświatowych – od 450 do 2000 zł. Dodatek funkcyjny wicedyrektorów będzie wynosił od 50 do 80% dodatku dyrektora. Podniesiono także maksymalną wysokość dodatków motywacyjnych: dla dyrektorów – do 45% wynagrodzenia zasadniczego, dla wicedyrektorów – do 30%, dla nauczycieli – do 10% i dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach (oddziałach) integracyjnych – do 15%.
Po przedstawieniu opinii prawnej, podpisanej przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta – Tomasza Wadyńskiego, związki zawodowe zaakceptowały zmianę w regulaminie polegającą na tym, że dodatek za wychowawstwo w klasach maturalnych będzie wypłacany do końca trwania zajęć dydaktycznych w tych klasach. Zdaniem radcy prawnego „wychowawcy klas maturalnych nie pełnią swoich funkcji w miesiącach maj i czerwiec, dlatego dodatek ten, w tych miesiącach, im nie przysługuje”. Związki zawodowe nie wyraziły natomiast swojego poparcia dla propozycji obniżenia dodatku za warunki pracy dla nauczycieli szkół (klas) przyspasabiających do pracy.

♦ W trakcie spotkania omawiano także ...

Komunikat z rozmów w MEN w dniu 27.08.09 r.


Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania w MEN w dniu 27 sierpnia 2009 roku

Rząd przedstawił związkom zawodowym kolejną propozycję wzrostu płac nauczycieli w 2010 r. – 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku. Miałaby się ona jednak wiązać ze zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych biorących udział w spotkaniu (ZNP, NSZZ „S” i Forum) negatywnie ustosunkowali się do tej propozycji.

MEN przedstawiło symulację skutków ewentualnej zmiany naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zdaniem MEN obniżenie odpisu na zfśs z obecnie obowiązującego (110 proc. kwoty bazowej na 1 etat) np. do wysokości odpisu podstawowego określonego w ustawie o funduszu socjalnym dałoby w przyszłym roku oszczędności rzędu 900 mln zł, które można byłoby przeznaczyć na wzrost płac nauczycieli. W ślad za tymi wyliczeniami Rząd przedstawił nowe, alternatywne dla swojej wyjściowej propozycji (1 proc. od stycznia i 3 proc. od września ) warianty waloryzacji płac w 2010 r.:

I wariant: obniżenie odpisu na zfśs ze 110 proc. kwoty bazowej do 73 proc. i waloryzacja płac 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września 2010 r.,
II wariant: zmniejszenie odpisu na zfśs do 95 proc. kwoty bazowej na etat i waloryzacja na poziomie 1 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku.

Przy obydwu wariantach obniżenie odpisu na zfśs mogłoby być incydentalne, tzn. obowiązywałoby tylko w 2010 r. lub w latach 2010-2011, po czym odpis mógłby z powrotem wynosić 110 proc. kwoty bazowej.

Zespół płacowy SKOiW NSZZ „S” negatywnie ustosunkował się do rządowej propozycji możliwości obniżenia odpisu na zfśs nauczycieli. Ryszard Proksa – szef zespołu – stwierdził, że jedyną akceptowalną formą zmiany w zakresie funduszu świadczeń socjalnych może być przeznaczenie całego odpisu dla nauczycieli (110 proc. kwoty bazowej) na świadczenie urlopowe (tzw. 14 –tkę - pensję wakacyjną). Ponadto zaproponował zniesienie zapisów w Karcie Nauczyciela o rozliczaniu się z dwóch dodatkowych, niepłatnych godzin edukacyjnych.
- Skoro budżet państwa nie stać na znaczące podwyżki to niech Rząd przedstawi projekt zniesienia obowiązku odpracowywania dwóch niepłatnych godzin przez nauczycieli – zaproponował R. Proksa. Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych poparli tą propozycję.

Przedstawiciele ZNP natomiast zaproponowali do rozważenia Rządowi wprowadzenie jednej znaczącej podwyżki od września 2010 r. Nie sprecyzowali jednak jej wysokości. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 3 września br. Ostateczne porozumienie lub decyzje rządowe w sprawie waloryzacji płac nauczycieli w 2010 r. powinny zapaść do 8 września, tzn. do czasu przedstawienia przez Rząd pierwszej wersji budżetu państwa na 2010 r.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S” Wojciech Jaranowski

Wspólne ustalenia MEN i RIO


Wpólne ustalenia MEN i RIO w sprawie wynagrodzeń nauczycieli
/Regionalne Izby Obrachunkowe sprzymierzeńcem związków zawodowych?/

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się komunikat w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela. MEN wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową dokonało opisu sposobu wykonania tego przepisu m.in. w zakresie:

• wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
• ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
• ustalania kwoty różnicy, o której mowa w omawianym przepisie,
• podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.

MEN obiecuje ponadto, że do 31 sierpnia br., na swojej stronie internetowej, udostępni propozycję formularza sprawozdania z wykonania art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela, do ewentualnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wywiad


     23 czerwca 2009 roku


W naszym cyklu, poswięconym przełomowi, który dokonał się w naszym kraju 20 lat temu, rozmawiamy z Aleksandrem Zawalichem - wiceprzewodniczącym Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze.

Problemy ludzi pracy pozostały

W roku 81 miał Pan 18 lat, jak okiem młodego człowieka, wyglądał dzień stanu wojennego?

- Mieszkałem wówczas w internacie ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. 13 grudnia zapamiętałem jako dzień wywiadówki. W tę zimową niedzielę wychowawca klasy - pan Henryk Maćkowiak - wyznaczył spotkanie z rodzicami. Ponieważ do klasy uczęszczali także uczniowie pochodzący z miejscowości położonych w znacznej odległości od Ostrołęki, to wywiadówki odbywały się zwykle w dniu wolnym od pracy. Tym razem była to niedziela 13 grudnia 1981 roku.

Co Panu najbardziej przeszkadzało przez te 3 lata Stanu Wojennego?

Emerytury dla nauczycieli

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli
do 2032 roku?

W dniu 24 kwietnia 2009 roku Sejm przyjął ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ustawę poparło 418 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Sejm przyjął tę ustawę w wersji średnio korzystnej dla nauczycieli. Według ustawy nauczyciele będą mogli korzystać z "kompensówek" do 2032 roku, a ich wysokość wyniesie 100% przyszłej emerytury. Niestety, jednocześnie utrzymano zapis o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela w przypadku pobierania świadczenia.

Harmonogram:
Wg przyjętej przez Sejm ustawy, nauczyciele będą mieli prawo do świadczenia, jeżeli ukończyli:
1) 55 lat - w latach 2009-2014;
2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019- 2020;
5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Pozostałe warunki uprawniające do skorzystania ze świadczenia pozostają bez zmian: okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) musi wynosić co najmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy "przy tablicy", w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Obecnie ustawa trafiła do Senatu, gdzie w dniach 6 i 7 maja 2009 roku, zajmą się nią: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.
Tekst ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych


Z ostatniej chwili (Aktualizacja)

Senacka komisja uchwaliła ustawę o świadczeniach kompensacyjnych!

W czwartek 14 maja 2009 roku Senat na plenarnym posiedzeniu odrzucił poprawki Platformy Obywatelskiej zakładające zmniejszenie świadczeń kompensacyjnych do 80% i skrócenie czasu ich przyznawania do 2028 r. Senatorowie przyjęli natomiast poprawki przyznające prawo do świadczeń kompensacyjnym nauczycielom pracującym w przedszkolach niepublicznych (wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2009 r.). Niestety Senat odrzucił poprawkę PiS wykreślającą z ustawy zakaz pracy w szkołach nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne.

Sejm przyjął w dniu dzisiejszym, 22 maja 2009 r. poprawki Senatu do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. O losie ustawy zadecyduje teraz prezydent Lech Kaczyński.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w dniu 10 czerwca ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Według wyliczeń ministerstwa pracy, w tym roku z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych będzie mogło skorzystać 87 osób, w przyszłym – 207, a w 2011 r. – 376. Najwięcej nauczycieli uzyska prawo do „kompensówek” w latach 2014-2025 – po 14-21 tys. rocznie.
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,794,686 unikalnych wizyt