Pożegnanie

Ś.P. Celina Kędzierska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 maja 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła Celina Kędzierska.


Celina Kędzierska urodziła się 19 listopada 1947 r. Była magistrem wychowania fizycznego, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce. W latach 1990 - 1998 była członkiem Rady Miasta Ostrołęki. W latach 1993 - 1994 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miasta. W 1993 r. zostałała kandydatką "Solidarności" w wyborach do Sejmu RP III kadencji. W ostrołęckiej "Solidarności" oświatowej pełniła wiele ważnych funkcji, m.in.
- w dniu 9 października 1989 r. na pierwszym - po reaktywowaniu Związku - zebraniu wyborczym została członkiem komisji rewizyjnej (1989 - 1991),
- od 21 października 1991 r. była zastępcą ówczesnego przewodniczącego - Benedykta Damięckiego (1991 - 1992),
- 25 marca 2006 r. została przedstawicielem emerytów w zarządzie organizacji (2006 - 2010).
Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczyła w działalności Związku. Wszyscy pamiętamy koleżankę Celinę Kędzierską z występów Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego, który wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach opłatkowych naszej organizacji. Zdjęcie przedstawia Celinę Kędzierską podczes zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2006 r.

Pożegnanie zmarłej odbędzie się 7 maja (sobota), o godzinie 13.30 w Domu Pogrzebowym przy ulicy Kujawskiej w Ostrołęce. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godzinie 14.00 w kaplicy Cmentarza Miejskiego na ul. Krańcowej w Wojciechowicach.

Szczere wyrazy współczucia składają rodzinie członkowie Organizacji Międzyzakladowej Nr 1568 NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

Informacja MEN z sprawie likwidacji szkół

Informacja Prezesa Rady Ministrów
na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy

Nasila się proces likwidacji szkół przez samorządy. Według szacunków Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" na jesieni br. w całej Polsce planuje się zlikwidować kolejnych 500 szkół i placówek oświatowych.

Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej przedstawiła w Sejmie informację Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy. W odpowiedzi na zaniepokojenie środowiska oświatowego rozmiarami tego procesu MEN proponuje zmiany systemowe, których konsekwencje są dziś trudne do przewidzenia. Nie do końca przekonujące są także słowa zapisane w opracowaniu:
"Wszystkie projektowane w ustawie o systemie oświaty zmiany mają na celu takie zorganizowanie systemu edukacji, aby było możliwe dbanie o podnoszenie jakości edukacji w trudnych warunkach demograficznych, które będą głównym wyzwaniem dla zarządzających polską edukacją przez najbliższych 20 lat."
Nauczycieli niepokoić mogą - wbrew zapewnieniom Pani Minister - możliwość utraty pracy, patologie związane zwykle z okresem przemian oraz pozbywanie się przez Państwo odpowiedzialności za polską oświatę, co w opracowaniu zostało nazwane "budowaniem społeczeństwa obywatelskiego".

Publikacja zawiera 4 rozdziały:
I. EDUKACJA A DEMOGRAFIA.
II. PROCEDURA LIKWIDACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
III. MODERNIZACJA SIECI SZKOLNYCH.
IV. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE OGRANICZAJĄCE LIKWIDACJE SZKÓŁ.

W opracowaniu przedstawiono m.in. informacje na temat zmian demograficznych, które dokonały się w okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce i ich wpływu na sieć placówek edukacyjnych, średniej liczby uczniów w oddziałach i szkołach, przyczyn likwidacji szkół, w tym wpływu wyborów samorządowych na liczbę likwidowanych szkół, zmiany procedur obowiązujących przy likwidacji szkół w ostatnich latach, zmian w ustawie o systemie oświaty ułatwiających przekazywanie szkół i placówek do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego, przyczyn obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego, itp. Opracowanie zilustrowane jest licznymi tabelami i wykresami.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy.

XXV Walny Zjazd SKOiWZATRZYMAĆ DEWASTACJĘ
POLSKIEJ OŚWIATY

/Akcja protestacyjna Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania - 07.04.2011 r./

W dniu 31 marca 2011 r. odbył się w Warszawie nadzwyczajny XXV Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Głównym tematem obrad była ocena sytuacji w polskiej oświacie oraz wypracowanie planu działań protestacyjnych. W efekcie spotkania już tydzień później (7 kwietnia) odbyła się pikieta protestacyjna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W pikiecie „Solidarności” oświatowej uczestniczyło ok. 500 osób, w tym siedmioro przedstawicieli naszej organizacji związkowej. Związkowcy z całej Polski domagali się dymisji Minister Edukacji Narodowej - Pani Katarzyny Hall. Więcej na temat akcji protestacyjnej można przeczytać na stronie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.

Relacja "Kuriera Mazowsza" z XXV nadzwyczajnego WZD SKOiW

Kolonie letnie 2011


KOLONIE LETNIE 2011

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze zaprasza dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych w Związku, na kolonie letnie w Muszynie k/Krynicy Górskiej, w okresie 10 - 23 lipca. Pełny program kolonii znajduje się na stronie Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze (zakładka obok - "Sekcja Regionalna") oraz w linku na końcu wiadomości. Zapisy dzieci członków Związku na kolonie odbywają się poprzez organizacje związkowe (istnieje możliwość dofinansowania, tel. 502 646 899). Animacja: strona internetowa Biura Organizacji Wypoczynku Młodzieży Szkolnej "Mały Podróżnik".

Kolonie letnie w Muszynie

Monografia organizacji już w sprzedaży
MONOGRAFIA
NASZEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od wydawcy monografię naszej organizacji związkowej. Autorem książki pt. "XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2010)" jest dr Jan Mironczuk. Autor urodził się w 1966 r. w Bielsku Podlaskim. W 2005 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy badawczej zajmuje się wybranymi problemami z dziejów społeczeństwa na ziemiach polskich w XIX i XX w. Dotychczas opublikował 3 książki oraz kilkanaście artykułów w periodykach naukowych. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel w ostrołęckich szkołach.

Książka liczy 264 strony i składa się z 3 rozdziałów:

Rozdział I. Pierwsza "Solidarność": powstanie, delegalizacja, konspiracja (1980 - 1989).
Rozdział II. "Solidarność" miejska i wojewódzka (1989 - 1999).
Rozdział III. Działalność w mieście i powiecie (1999 - 2010).

Publikacja zawiera wiele tabel, zdjęć i not biograficznych. Książka, "mimo iż dotyczy wydarzeń sprzed trzydziestu lat, zachowuje niezwykle ważny walor nieprzemijającej aktualności. Przypominając dość odległe już dzieje, odpowiada także na bieżące zapotrzebowanie społeczne środowiska nauczycielskiego. Dostarcza młodemu czytelnikowi wiedzy nie tylko o genezie, powstaniu i codziennej działalności oświatowego ruchu związkowego, ale przede wszystkim o niepowtarzalnej atmosferze zmagań z rzeczywistością od czasow narodzin "Solidarności" i wprowadzenia stanu wojennego, poprzez kolejną już reformę oświaty w roku 1999, aż po czasy nam współczesne" (z recenzji prof. Hanny Konopki). W indeksie osobowym znajduje się ponad 400 nazwisk. Książka jest do nabycia w księgarni internetowej Warszawskiej Firmy Wydawniczej. Członkowie naszej organizacji związkowej otrzymają książkę bezpłatnie. Kilkanaście bezpłatnych egzemplarzy książki jest też dostępnych w siedzibie organizacji dla osób, których nazwiska znajdują się w indeksie osobowym (tel. 502 646 899). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nowy przewodniczący "Solidarności"PIOTR DUDA
- NOWYM PRZEWODNICZĄCYM
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Piotr Duda pokieruje w nowej kadencji NSZZ "Solidarność". Duda otrzymał 166 głosów, a dotychczasowy przewodniczący Janusz Śniadek - 139. Tuż po wyborze nowy przewodniczący odniósł się m.in. do relacji Związku z polityką. -Nikt - ani politycy, ani dziennikarze nie mogą nam mówić, jak mamy uprawiać politykę. Pytanie nie jest "czy", ale "jak" "Solidarność" ma być w polityce. To o nas politycy mają zabiegać - mówił Duda. Podkreślił, że "Solidarności" najbliżej do programu Prawa i Sprawiedliwości. - Ale nie do partii, tylko do programu - zaznaczył. Dodał, że członkowie "Solidarności" powinni angażować się w działalność różnych partii i komitetów wyborczych. - Powinniśmy im pomóc wejść do samorządów. Będziemy wtedy mieli tam swoich ludzi.

Więcej na stronie głównej Związku

List do nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego


L I S T
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

do nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność zwraca się bezpośrednio do Ciebie ze względu na wyjątkową sytuację w oświacie. Twoje warunki pracy i płacy ulegają systematycznemu pogorszeniu. Wprowadzone zmiany nie przynoszą także korzyści uczniom i wychowankom, również nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia. Straciliśmy już prawo do wcześniejszej emerytury. Zostałeś zobowiązany do prowadzenia dodatkowych bezpłatnych zajęć ...

Kliknij w obrazek, aby przeczytać cały list.

Oświadczenie SKOiW

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZACEGO
SEKCJI KRAJOWEJ OŚWIATY I WYCHOWANIA

/Gdańsk, 28.06.2010 r./

(8,8% to nie 30%, 220 zł to nie 750 zł!)

W związku z wypowiedzią kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas debaty telewizyjnej 27 czerwca br. na temat rzekomej 30% podwyżki płac dla nauczycieli zrealizowanej przez Rząd Donalda Tuska oświadczamy, że marszałek Bronisław Komorowski podał nieprawdziwe informacje.

⇒ W roku 2008 waloryzacja płac nauczycieli wyniosła 10% przy inflacji 4,2%.
⇒ W 2009 r. w skali całego roku 6,7% (5% od stycznia i 5% od września 2009 r.) przy inflacji 3,5%.
⇒ W 2010 r. podwyżka dopiero będzie od września br. w wysokości 7% (średniorocznie 2,3%, szacowana inflacja 2,5%).
⇒ W planach rządowych na 2011 r. w dokumencie "Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011" jest mowa o ponownej 7% waloryzacji płac od września 2011 r. (czyli ponownie 2,3% średniorocznie przy planowanej inflacji również 2,3%).

A zatem do dziś Rząd PO-PSL zrealizował 16,7% waloryzację płac nauczycieli przy inflacji 7,7% w latach 2008-2009 r., czyli realny wzrost o 9%.

W ciągu czterech lat 2008-2011 realny wzrost płac wyniesie 8,8% (21,3% waloryzacja minus 12,5% inflacja).

Zwracamy się do marszałka Bronisława Komorowskiego o nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

Ryszard Proksa
Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

Pikieta przed MEN w "obronie" Karty Nauczyciela


AKCJA PROTESTACYJNA
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania


15 czerwca 2010 r. przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej i urzędami wojewódzkimi w całej Polsce odbyły się akcje protestacyjne zorganizowane przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Związkowcy domagali się m.in. odstąpienia MEN od propozycji zmian w szkolnictwie specjalnym, rozmów w sprawie 21 postulatów edukacyjnych sformułowanych przez SKOiW.
W warszawskiej pikiecie przed Ministerstwem Edukacji Narodowej uczestniczył nowy przewodniczący oświatowej "Solidarności" - Ryszard Proksa. Wśród protestujących było także 25 członków naszej organizacji związkowej. Najliczniej reprezentowane były Koła ze SP w Kuninie i ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Bardzo dziękujemy przewodniczącym tych Kół - Dorocie Kubiak i Jarkowi Justowiczowi, za duże zaangażowanie w pracę związkową.


Związkowcy wskazywali m.in. na potrzebę "zaprzestania niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela i prób jej całkowitej likwidacji", "podniesienia nakładów na polską edukację i zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej", "zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych: rządowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych".

Apel do MEN w sprawie odstąpienia od zmian w szkolnictwie specjalnym - pod koniec maja - wystosował także Związek Nauczycielstwa Polskiego, domagając się m.in. przesunięcia terminu wprowadzenia zmian dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mają wejść w życie 1 września 2011 r.

Zgodnie z przygotowywanymi przez MEN zmianami, nauczyciele uczący w szkołach ogólnodostępnych, w ramach szkolnych zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów, będą zobowiązani m.in. do zbadania potrzeb uczniów, opracowania planu indywidualnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Warunkiem prowadzenia zajęć mają być odpowiednie kwalifikacje np. z zakresu logopedii albo terapii pedagogicznej. Reforma zakłada, że do szkół ogólnodostępnych ma trafić jak najwięcej dzieci z upośledzeniami, w ramach większej niż dotychczas integracji.

We wcześniejszej rozmowie z PAP minister edukacji Katarzyna Hall podkreśliła, że obecnie w szkołach ogólnodostępnych jest już ok. 50 proc. uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Poinformowała, że najpóźniej do marca 2011 r. szkoły muszą przeformułować swoje statuty, by dostosować działania do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Dodała też, że ostateczną decyzję w sprawie wyboru szkoły zawsze podejmują rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
       
Więcej zdjęć w Galerii.

WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

XXIV WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
/Gdańsk 20 - 22 maja 2010 roku/

W dniach 20 - 22 maja 2010 r. odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Delegaci dokonali wyboru władz na kadencję 2010-2014. Nowym przewodniczącym Rady SKOiW NSZZ „S” został Ryszard Proksa - Przewodniczacy Rady SOiW Regionu Świętokrzyskiego (na zdjęciu obok). Stefan Kubowicz - długoletni przewodniczący Rady SKOiW - który ze względu na stan zdrowia nie kandydował na tę funkcję, został honorowym przewodniczącym. Wybrano także Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”. Wiceprzewodniczącą Rady SKOiW została ponownie Halina Kurpińska z Regionu Mazowsze.

Walne Zebranie Delegatów wyraziło oburzenie z powodu odrzucenia przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall zaproszenia do osobistego udziału w debacie na temat statusu zawodowego polskich nauczycieli na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania (oficjalne zaproszenie zostało skierowane 24 kwietnia 2010 roku). Delegaci odczytali to jako wyraz odmowy uczestnictwa w dialogu na temat najważniejszych spraw dla polskiej oświaty, szczególnie w obliczu zapowiadanej likwidacji Karty Nauczyciela.

-Zachowanie Pani Minister w pełni potwierdza, że nasze wotum nieufności z czerwca 2008 roku było w pełni uzasadnione i jest nadal aktualne – napisali Delegaci w specjalnym stanowisku. Obecnej na WZD Urszuli Martynowicz - dyrektorowi Departamentu Strategii MEN - wręczono XXI Postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty (zdjęcie obok).

WZD przyjęło uchwałę o zadaniach Sekcji na nową kadencję i szereg innych dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in. o proteście w obronie Karty Nauczyciela, wyższych nakładach na edukację, zwiększeniu płac w oświacie, wycofaniu zapisów o realizacji dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych.

Delegaci zaapelowali do wszystkich struktur Związku o niesienie wszelkiej możliwej pomocy powodzianom.

Sąd nad Kartą Nauczyciela?

SĄD NAD KARTĄ NAUCZYCIELA?
/Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania w MEN w dniu 24 marca 2010 r./

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce nowej ustawy o statusie zawodowym nauczycieli, nowoczesnej „Karty Nauczyciela” napisanej współczesnym językiem prawniczym, zrozumiałej dla każdego nauczyciela. Związki zawodowe obawiają się likwidacji uprawnień jakie daje nauczycielom obecna Karta Nauczyciela. W MEN powołano Zespół opiniodawczo- doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w skład którego weszli przedstawiciele rządu, samorządów, dyrektorów szkół, związków zawodowych i stowarzyszeń oświaty niepublicznej. Przewodniczący SKOiW NSZZ „S” Stefan Kubowicz nie przyjął nominacji do prac w tym zespole, przynajmniej na razie.

Stefan Kubowicz
Początek spotkania był zaskakujący. Zaproszeni goście otrzymali bowiem oficjalne nominacje do pracy w powołanym dzień wcześniej Zespole opiniodawczo-doradczym ds. statusu zawodowego nauczycieli, na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca br. Problem w tym, że np. z zaproszonymi na spotkanie związkowcami MEN nie konsultował czy wyrażają zgodę na pracę w tym zespole. Przewodniczący Kubowicz nie przyjął nominacji.
- Ten dokument nie ma mocy prawnej, bo nikt z naszym Związkiem nie konsultował, czy chcemy brać udział w pracach zespołu. Przyjęliśmy tylko zaproszenie na spotkanie. Chcemy rozmawiać o oświacie, ale czy weźmiemy udział w pracach zespołu, to musi być decyzja Związku a nie moja - mówił przewodniczący Kubowicz. Szefowie pozostałych dwóch reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie (ZNP i Forum ZZ), choć z uwagami przyjęli jednak nominacje.

Minister Edukacji Katarzyna Hall przedstawiła zadania powołanego Zespołu. Ma on być ciałem opiniodawczo-doradczym, którego zadaniem będzie przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli. Zespół ma zakończyć pracę z dniem przedłożenia Ministrowi Edukacji Narodowej wyników prac w terminie do 30 września 2010 r. z możliwością przedłużenia tego terminu. Minister Hall argumentowała potrzebę napisania „Karty Nauczyciela” od nowa. Jej zdaniem nazwa nowej ustawy regulującej status zawodowy nauczyciela mogłaby pozostać ta sama, czyli Karta Nauczyciela, ale nie w obecnym kształcie, bo – jak stwierdziła minister – język Karty jest przestarzały, nieadekwatny do dzisiejszego języka prawniczego.

- Karta Nauczyciela z 1982 r. była przedmiotem wielokrotnych ...
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,895,947 unikalnych wizyt