Spotkanie w Urzędzie Miasta

Spotkanie w Urzędzie Miasta

W poniedziałek 1 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z Prezydentem Miasta – Panem Januszem Kotowskim. W spotkaniu uczestniczyli także: Robert Chorowicz – Prezes Oddziału ZNP, Ewa Waszkiewicz-Sznyter – p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty oraz Aleksander Zawalich – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Ostrołęce. Spotkanie poświęcone było głównie uzgodnieniu zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, a także omówieniu niektórych projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki związanych z oświatą.

Związki zawodowe wyraziły swoje poparcie dla większości przedstawionych propozycji, np. zmiany wysokości „widełek” dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych. Maksymalna wysokość tych dodatków dla dyrektorów będzie wynosić: w przedszkolach – od 400 do 1800 zł, w szkołach (zespołach szkół) – od 700 do 3000 zł, w pozostałych placówkach oświatowych – od 450 do 2000 zł. Dodatek funkcyjny wicedyrektorów będzie wynosił od 50 do 80% dodatku dyrektora. Podniesiono także maksymalną wysokość dodatków motywacyjnych: dla dyrektorów – do 45% wynagrodzenia zasadniczego, dla wicedyrektorów – do 30%, dla nauczycieli – do 10% i dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach (oddziałach) integracyjnych – do 15%.
Po przedstawieniu opinii prawnej, podpisanej przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta – Tomasza Wadyńskiego, związki zawodowe zaakceptowały zmianę w regulaminie polegającą na tym, że dodatek za wychowawstwo w klasach maturalnych będzie wypłacany do końca trwania zajęć dydaktycznych w tych klasach. Zdaniem radcy prawnego „wychowawcy klas maturalnych nie pełnią swoich funkcji w miesiącach maj i czerwiec, dlatego dodatek ten, w tych miesiącach, im nie przysługuje”. Związki zawodowe nie wyraziły natomiast swojego poparcia dla propozycji obniżenia dodatku za warunki pracy dla nauczycieli szkół (klas) przyspasabiających do pracy.

♦ W trakcie spotkania omawiano także ...

Komunikat z rozmów w MEN w dniu 27.08.09 r.


Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania w MEN w dniu 27 sierpnia 2009 roku

Rząd przedstawił związkom zawodowym kolejną propozycję wzrostu płac nauczycieli w 2010 r. – 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku. Miałaby się ona jednak wiązać ze zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych biorących udział w spotkaniu (ZNP, NSZZ „S” i Forum) negatywnie ustosunkowali się do tej propozycji.

MEN przedstawiło symulację skutków ewentualnej zmiany naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zdaniem MEN obniżenie odpisu na zfśs z obecnie obowiązującego (110 proc. kwoty bazowej na 1 etat) np. do wysokości odpisu podstawowego określonego w ustawie o funduszu socjalnym dałoby w przyszłym roku oszczędności rzędu 900 mln zł, które można byłoby przeznaczyć na wzrost płac nauczycieli. W ślad za tymi wyliczeniami Rząd przedstawił nowe, alternatywne dla swojej wyjściowej propozycji (1 proc. od stycznia i 3 proc. od września ) warianty waloryzacji płac w 2010 r.:

I wariant: obniżenie odpisu na zfśs ze 110 proc. kwoty bazowej do 73 proc. i waloryzacja płac 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września 2010 r.,
II wariant: zmniejszenie odpisu na zfśs do 95 proc. kwoty bazowej na etat i waloryzacja na poziomie 1 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku.

Przy obydwu wariantach obniżenie odpisu na zfśs mogłoby być incydentalne, tzn. obowiązywałoby tylko w 2010 r. lub w latach 2010-2011, po czym odpis mógłby z powrotem wynosić 110 proc. kwoty bazowej.

Zespół płacowy SKOiW NSZZ „S” negatywnie ustosunkował się do rządowej propozycji możliwości obniżenia odpisu na zfśs nauczycieli. Ryszard Proksa – szef zespołu – stwierdził, że jedyną akceptowalną formą zmiany w zakresie funduszu świadczeń socjalnych może być przeznaczenie całego odpisu dla nauczycieli (110 proc. kwoty bazowej) na świadczenie urlopowe (tzw. 14 –tkę - pensję wakacyjną). Ponadto zaproponował zniesienie zapisów w Karcie Nauczyciela o rozliczaniu się z dwóch dodatkowych, niepłatnych godzin edukacyjnych.
- Skoro budżet państwa nie stać na znaczące podwyżki to niech Rząd przedstawi projekt zniesienia obowiązku odpracowywania dwóch niepłatnych godzin przez nauczycieli – zaproponował R. Proksa. Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych poparli tą propozycję.

Przedstawiciele ZNP natomiast zaproponowali do rozważenia Rządowi wprowadzenie jednej znaczącej podwyżki od września 2010 r. Nie sprecyzowali jednak jej wysokości. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 3 września br. Ostateczne porozumienie lub decyzje rządowe w sprawie waloryzacji płac nauczycieli w 2010 r. powinny zapaść do 8 września, tzn. do czasu przedstawienia przez Rząd pierwszej wersji budżetu państwa na 2010 r.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S” Wojciech Jaranowski

Wspólne ustalenia MEN i RIO


Wpólne ustalenia MEN i RIO w sprawie wynagrodzeń nauczycieli
/Regionalne Izby Obrachunkowe sprzymierzeńcem związków zawodowych?/

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się komunikat w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela. MEN wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową dokonało opisu sposobu wykonania tego przepisu m.in. w zakresie:

• wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
• ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
• ustalania kwoty różnicy, o której mowa w omawianym przepisie,
• podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.

MEN obiecuje ponadto, że do 31 sierpnia br., na swojej stronie internetowej, udostępni propozycję formularza sprawozdania z wykonania art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela, do ewentualnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wywiad


     23 czerwca 2009 roku


W naszym cyklu, poswięconym przełomowi, który dokonał się w naszym kraju 20 lat temu, rozmawiamy z Aleksandrem Zawalichem - wiceprzewodniczącym Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze.

Problemy ludzi pracy pozostały

W roku 81 miał Pan 18 lat, jak okiem młodego człowieka, wyglądał dzień stanu wojennego?

- Mieszkałem wówczas w internacie ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. 13 grudnia zapamiętałem jako dzień wywiadówki. W tę zimową niedzielę wychowawca klasy - pan Henryk Maćkowiak - wyznaczył spotkanie z rodzicami. Ponieważ do klasy uczęszczali także uczniowie pochodzący z miejscowości położonych w znacznej odległości od Ostrołęki, to wywiadówki odbywały się zwykle w dniu wolnym od pracy. Tym razem była to niedziela 13 grudnia 1981 roku.

Co Panu najbardziej przeszkadzało przez te 3 lata Stanu Wojennego?

Emerytury dla nauczycieli

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli
do 2032 roku?

W dniu 24 kwietnia 2009 roku Sejm przyjął ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ustawę poparło 418 posłów, nikt nie głosował przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Sejm przyjął tę ustawę w wersji średnio korzystnej dla nauczycieli. Według ustawy nauczyciele będą mogli korzystać z "kompensówek" do 2032 roku, a ich wysokość wyniesie 100% przyszłej emerytury. Niestety, jednocześnie utrzymano zapis o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela w przypadku pobierania świadczenia.

Harmonogram:
Wg przyjętej przez Sejm ustawy, nauczyciele będą mieli prawo do świadczenia, jeżeli ukończyli:
1) 55 lat - w latach 2009-2014;
2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019- 2020;
5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Pozostałe warunki uprawniające do skorzystania ze świadczenia pozostają bez zmian: okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) musi wynosić co najmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy "przy tablicy", w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Obecnie ustawa trafiła do Senatu, gdzie w dniach 6 i 7 maja 2009 roku, zajmą się nią: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.
Tekst ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych


Z ostatniej chwili (Aktualizacja)

Senacka komisja uchwaliła ustawę o świadczeniach kompensacyjnych!

W czwartek 14 maja 2009 roku Senat na plenarnym posiedzeniu odrzucił poprawki Platformy Obywatelskiej zakładające zmniejszenie świadczeń kompensacyjnych do 80% i skrócenie czasu ich przyznawania do 2028 r. Senatorowie przyjęli natomiast poprawki przyznające prawo do świadczeń kompensacyjnym nauczycielom pracującym w przedszkolach niepublicznych (wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2009 r.). Niestety Senat odrzucił poprawkę PiS wykreślającą z ustawy zakaz pracy w szkołach nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne.

Sejm przyjął w dniu dzisiejszym, 22 maja 2009 r. poprawki Senatu do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. O losie ustawy zadecyduje teraz prezydent Lech Kaczyński.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w dniu 10 czerwca ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Według wyliczeń ministerstwa pracy, w tym roku z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych będzie mogło skorzystać 87 osób, w przyszłym – 207, a w 2011 r. – 376. Najwięcej nauczycieli uzyska prawo do „kompensówek” w latach 2014-2025 – po 14-21 tys. rocznie.

Przedszkolaki do szkoły

Przedszkolaki do szkoły
/Dział Informacji Komisji Krajowej, Serwis Informacyjny nr 12 (114) 23 marca 2009/

19 marca br. posłowie odrzucili prezydenckie weto do ustawy oświatowej zakładającej, że już za trzy lata sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły. To oznacza, że już od września do szkoły pójdą te sześciolatki, których rodzice będą tego chcieli, a w 2012 r., każdy sześciolatek już obowiązkowo zacznie naukę.
Stefan Kubowicz

- Uważamy, że źle się stało i to jest niedobre rozwiązanie i tak naprawdę dzięki SLD zdradzono rodziców, nauczycieli i dzieci. Wszystkie zarzuty, które stawialiśmy są aktualne i dlatego NSZZ „Solidarność” będzie publikować listę posłów, którzy głosowali za odrzuceniem weta - powiedział Stefan Kubowicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.
- Rozpoczniemy monitorowanie i publikowanie negatywnych skutków „antypolskiego reformowania przez obecny rząd oświaty” – dodaje szef oświatowej „Solidarności”.

Rządowy projekt rozporządzenia "płacowego"


Rządowy projekt rozporządzenia "płacowego"

W dniu 12 lutego 2009 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Obecnie projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W dalszej kolejności zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Z prac związkowych

Regulamin  "miejski"  podpisany

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Miasta w Ostrołęce odbyła sie druga tura rozmów Prezydenta Miasta Pana Janusza Kotowskiego z oświatowymi związkami zawodowymi. Celem spotkania było uzgodnienie Regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na 2009 rok. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Ewa Waszkiewicz-Sznyter - p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty UM. Związki zawodowe reprezentowane były przez. Pana Roberta Chorowicza - Prezesa Oddziału w Ostrołęce Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Aleksandra Zawalicha - Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

Zmiany w Karcie Nauczyciela


Zmiany w Karcie Nauczyciela


23 grudnia 2008 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Zawiera ona zmiany, głównie z zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz czasu ich pracy. W związku z tym zmianom uległy przede wszystkim: art. 30 i art. 42 Karty Nauczyciela. Pozostałe stosunkowo drobne zmiany mają charakter incydentalny lub redakcyjny.

W zamieszczonych poniżej załącznikach 1 i 2, przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie zaszły w wymienionych artykułach wraz z komentarzem mec. Bogumiła Soczyńskiego, autora Przeglądu Prawnego w „Przeglądzie Oświatowym”. Pełny tekst artykułu ukazał się w „Przeglądzie Oświatowym” Nr 2 (382) z 15 stycznia 2009 roku.

Załącznik 1. Wynagrodzenia      Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela

Doskonalenie zawodowe nauczycieli


DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELIArtykuł 70a ust. 1. ustawy Karta Nauczyciela obliguje organy prowadzące szkoły do wyodrębnienia, co roku w swych budżetach, środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Kolejne zapisy wymienionego artykułu mówią o tym, że środki te mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Podział środków, o których mowa, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Stanowisko Związku w sprawie "emerytur przejściowych dla nauczycieli"

      Lublin, 5 grudnia 2008 roku

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie „emerytur przejściowych dla nauczycieli”

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w oparciu o informacje medialne dotyczące porozumienia ZNP i Klubu Parlamentarnego Lewicy z Koalicją Rządową (PO i PSL) w sprawie emerytur przejściowych dla nauczycieli, uznaje to porozumienie za zdradę interesów nauczycieli i innych grup zawodowych pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Proponowane rozwiązania, a zwłaszcza wysokość tego świadczenia (80% emerytury pomostowej) i zakaz pracy w zawodzie, odbieramy jako uwłaczające dla nauczycieli, a w perspektywie planowanego wejścia w strefę euro jako skazanie na głodową egzystencję. Rada SKOiW NSZZ Solidarność nadal żąda utrzymania uprawnień wszystkich pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Rada SKOiW NSZZ Solidarność nie zgadza się na skłócenie polskich pracowników i zwraca się do nauczycieli z apelem o poparcie tego stanowiska.

Przewodniczący SKOiW NSZZ "Solidarność" - Stefan Kubowicz

(Foto: Archwum Związku. Akcja protestacyjna w Warszawie w dniu 29.04.2008 roku).

       Więcej zdjęć w Galerii.
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,895,843 unikalnych wizyt