Po co się zapisać?


       "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych."

/Fragment Statutu Związku/Pamiątkowy medal wydany przez Region Mazowsze z okazji XXX – lecia „Solidarności”
Foto: Pamiątkowy medal wydany przez Region Mazowsze z okazji XXX – lecia „Solidarności”


Po co się zapisać?


Jesteśmy nowoczesnym związkiem zawodowym, który liczy ok. 700 tysięcy członków. Jako Organizacja Międzyzakładowa Nr 1568 NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania wchodzimy w skład  Regionu Mazowsze (Oddział w Ostrołęce). Branżowo należymy do Sekcji Oświaty i Wychowania. Na początku 2015 roku obejmowaliśmy swoim działaniem 51 zakładów pracy (szkół, przedszkoli i placówek oświatowych), położonych na terenie miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego (Makowskiego). W poszczególnych zakładach pracy prowadzimy swoją działalność poprzez Koła.

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bhp;
2) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy;
3) dążenie do zapewnienia pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
4) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin;
5) podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników;
6) wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej;
7) szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych;
8) kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny;
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski;
10) umacnianie rodziny oraz ochrony życia rodzinnego, itd.


W środowisku lokalnym tworzymy wspólnotę, w której możesz liczyć na pomoc innych, samemu udzielać pomocy,
rozwijać własne zainteresowania oraz powiększać grono przyjaciół!


Jako Związek mamy wpływ na:


• regulaminy wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi szkół (w tym wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, zasady przyznawania nagród, zasady premiowania pracowników, itp.);
• regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
• regulaminy przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
• podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
• regulaminy pracy.


Bierzemy udział w:

• pracach komisji powołanych w celu wyboru kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
• pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli (na wniosek zainteresowanych);
• pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród: Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty;
• opiniowaniu projektów aktów prawa lokalnego dotyczącego oświaty (np. organizacji sieci szkół, likwidacji placówek oświatowych, itp.);
• uroczystościach: patriotycznych, rocznicowych, itp.;
• opiniowaniu pracy dyrektorów szkół oraz wysokości ich dodatków funkcyjnych i motywacyjnych;
• opiniowaniu zamiaru wypowiedzenia pracownikom umowy o pracę.


Mamy prawo:

• wskazać pracodawcom członków Związku podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w ilości równej liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy (bez zgody zarządu organizacji związkowej pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy ze wskazanym pracownikiem, a także zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, chyba że zakład pracy ulega likwidacji), obecnie z tego uprawnienia korzysta kilkadziesiąt osób;
• tworzyć w zakładach pracy pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz sprawować społeczny nadzór nad tymi kasami;
• samodzielnie zarządzać zgromadzonymi środkami finansowymi (posiadamy osobowość prawną);
• sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładach pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• zajmować się warunkami życia emerytów i rencistów;
• wybierać społecznych inspektorów pracy;
• zajmować stanowiska wobec pracodawców w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych;
• występować do sądu pracy z roszczeniem o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych przez pracodawców niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych  środków na fundusz;
• występować do pracodawców z wnioskiem o zwolnienie pracowników od pracy za wynagrodzeniem na czas wykonywania przez nich doraźnych czynności wynikających z ich funkcji związkowych, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy;
• żądać od pracodawców informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej (np. wglądu do projektu arkusza organizacyjnego szkoły);
• żądać udostępnienia przez pracodawcę zakładowej organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej.


Współpracujemy z:

• jednostkami samorządów terytorialnych znajdujących się na obszarze działania komisji;
• Ostrołęcką Delegaturą Kuratorium Oświaty w Warszawie;
• Państwową Inspekcją Pracy;
• Regionalną Izbą Obrachunkową;
• dyrektorami szkół znajdujących się w zasięgu działania komisji;
• innymi organizacjami związkowymi, w tym także ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego;
• redakcją "Przeglądu Oświatowego".


Nie mów, że związki zawodowe niewiele robią.
To jak one pracują zależy także od Twojego zaangażowania!

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,895,904 unikalnych wizyt