Wybory w Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność""Waldemar Jakubowski - nowym Przewodniczącym

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ "Solidarność"

17–19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów: Roman Laskowski i Waldemar Jakubowski. Już w pierwszej turze, przewagą zaledwie 3 głosów, nowym przewodniczącym został wybrany dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego (Lublin).

Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOiW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy.

Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego.

Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Członkami 50-cio osobowej Rady KSOiW zostało także 4 delegatów z Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze: Jerzy Smoliński i Marcin Podlewski - już w pierwszej turze oraz Iwona Dziedzic-Myka i Jacek Kamiński - w trzeciej turze.

Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek, sekretarz KK.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”

PRZEGLĄD OŚWIATOWY"PRZEGLĄD OŚWIATOWY" - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

"Przegląd Oświatowy" – dwutygodnik NSZZ "Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania, poświęcony problemom edukacji. Czasopismo zostało utworzone w 1985 roku na bazie podziemnych pism poświęconych oświacie "Tu i Teraz" oraz "Wiatr od morza". Począwszy od stycznia 2001 roku czasopismo wydawało Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność". Redaktorem naczelnym był m.in. Stefan Kubowicz. Ostatni, 600 numer czasopisma ukazał się w grudniu 2019 r.

W biurze naszej organizacji w Ostrołęce zachowały się wszystkie egzemplarze z lat 2004 - 2019 (16 roczników, ostatnie 320 numerów). "Przegląd Oświatowy" to bezcenne źródło wiedzy o ludziach "Solidarności", którzy przez 30 lat starali się opisywać zmiany jakie zachodziły w Polskiej oświacie. Stałą rubryką, która cieszyła się ogromną popularnością był "Przegląd Prawny", redagowany przez zmarłego kilka lat temu mec. Bogumiła Soczyńskiego. W kilku numerach są materiały przesłane przez naszą organizację związkową.

Teraz pięknie oprawione tomy/roczniki zdobić będą naszą biblioteczkę.

IX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKIIX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W Palmową Niedzielę, 2 kwietnia odbył się w Ostrołęce IX Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 9. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 18. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność", biorących udział w biegu.

Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny.
Stoją od lewej: Jerzy Grabowski, Marianna Grabowska, Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Justyna Sokołowska, Anna Syguła, Elżbieta Kacprzyk i Joanna Popławska.


Arkusze organizacyjne 2023/2024


OPINIOWANIE PROJEKTÓW ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Projekty arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prosimy przekazywać do biura organizacji w wersji papierowej lub elektronicznej na adres biura (Plac Bema 12, 07-410 Ostrołęka, e-mail: solidarnoscostroleka@gmail.com), w wersji identycznej jak dla kuratorium:

Projekt powinien zwierać także wyraźną informację na temat jego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.*

W przypadku braku pracy dla wszystkich zatrudnionych, prosimy dyrektorów o sprawiedliwy podział godzin pomiędzy wszystkich nauczycieli. Opinie zostaną odesłane na adres elektroniczny (e-mail) lub adres pocztowy zakładu pracy w terminie ustawowym**.


Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

* Podstawa prawna:
Art. 23.1. Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy), w związku z art. 70.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki).

** 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku (§ 17 ust. 8 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Wybory na kadencję 2023 - 2028


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/17 marca 2023 roku/


W piątek, 17 marca 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 37 delegatów, wybranych w 29 okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono, że w kadencji 2023 - 2028:

- zarząd organizacji będzie liczył 12 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 4,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Za zaangażowanie w pracę związkową członkowie ustępującego zarządu otrzymali pisemne podziękowania (zdjęcie powyżej).
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków zarządu i komisji rewizyjnej przebiegły sprawnie. Już w pierwszych turach wybrano komplet władz organizacji.

Skład zarządu:
1. Aleksander Zawalich - ZSZ Nr 1 Ostrołęka - przewodniczący
2. Dorota Kubiak - SP Kunin - skarbnik
3. Adam Dąbkowski - ZSZ Nr 1 - wiceprzewodniczący
4. Marianna Grabowska - PP-P Ostrołęka (emerytka)
5. Jarosław Justowicz - ZSZ Nr 2 Ostrołęka
6. Dominik Mydłowski - ZSZ Nr 1 - sekretarz
7. Justyna Sokołowska - SP Dzbenin
8. Grzegorz Zawrotny - II LO w Ostrołęce
9. Waldemar Gwiazda - ZPO Dylewo
10. Małgorzata Pieńkos - I LO Ostrołęka
11.Zbigniew Zęgota - ZSZ Nr 1
12. Elżbieta Kacprzyk - Gimnazjum Olszewo-Borki (emerytka)

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Staszczuk - SP Nr 6 Ostrołęka - przewodnicząca
2. Kazimierz Ciak - SP Nr 1 Ostrołęka
3. Bogusław Kulczyk - III LO Ostrołęka
4. Joanna Skarzyńska - ZSZ Nr 4 Ostrołęka

W kolejnych głosowaniach wybrano także: 2 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 9 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce i 6 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji dziękują Pani Alinie Bałdydze - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2018 - 2023 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2018 - 2023

Foto: Dorota Kubiak i Justyna Sokołowska

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli. Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2022 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Tegoroczny wzór druku różni się nieco od wzoru z lat ubiegłych. Najnowsze rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli zlikwidowało z dniem 31 sierpnia 2022 r. dwa stopnie awansu zawodowego i w miejsce nauczycieli: stażysty i kontraktowego (kolumna 2) wprowadza jeden stopień - nauczyciela początkującego (kolumna 3). Sprawozdania z lat 2009 - 2022 znajdują się w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2022
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Wspomnienia z wakacji
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
We wtorek, 15 listopada rozstrzygnięto konkurs “Wspomnienia z wakacji” zorganizowany przez myszyniecką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Do konkursu wpłynęło 189 prac przygotowanych przez dzieci.

Komisja konkursowa z pewnością nie miała prostego zadania, bo dziecięca kreatywność nie miała granic. Prace wykonane były przeróżną techniką, nie brakowało na nich elementów, które pochodziły z wakacyjnych wojaży – były muszelki, nadmorski piasek, kamyczki, patyczki, piórka. Za sprawą tych kolorowych dzieł, na których dominowało słońce ten szary, listopadowy dzień wydawał się znośniejszy.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli: Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, Michał Giers, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleksander Zawalich, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, Agnieszka Krupińska z Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Magdalena Pietras, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, Daniel Walijewski, sekretarz gminy Myszyniec, Sławomir Świtaj, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.


Nasza organizacja nagrodziła w konkursie troje dzieci:

Magdalena Bałdyga - Białusny Lasek, Dawid Lipka - Myszyniec i Lena Łaszczewska - Łyse.


Organizatorom konkursu i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Źródło: Opracowano na podstawie komunikatu Pani Magdaleny Mrozek ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Marsz GodnościMARSZ GODNOŚCI
WARSZAWA 17.11.2022 R.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


Decyzją Komisji Krajowej „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja, podczas której będziemy domagać się:


• Realizacji porozumienia zawartego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 7 kwietnia 2019 r. (w przeddzień strajku nauczycieli) w sprawie powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (Rząd wykorzystał wówczas NSZZ "Solidarność" do spacyfikowania strajku nauczycieli i nigdy nie wywiązał się z podpisanego porozumienia);

• Natychmiastowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół o 5% więcej niż inflacja;

• Podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela i rozpoczęcia prawdziwego dialogu społecznego o polskiej edukacji;

• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;

• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;

• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych (emerytura po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet, bez względu na wiek).

Więcej materiałów na temat Marszu można znaleźć po kliknięciu w link: "Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania", w lewym górnym rogu tej strony.


Dobrze by było, aby także nasza organizacja związkowa zaznaczyła swoją obecność w marszu. W imieniu zarządu zapraszam przewodniczących Kół i wszystkie osoby objęte ochroną związkową do wyjazdu do Warszawy.


Wyjazd z Ostrołęki planowany jest w czwartek, 17 listopada br. o godz. 8:00 z parkingu przy pływalni na ul. Witosa.

Zgłoszenia do poniedziałku 14 listopada br. do godz. 12:00
• SMS na nr telefonu 502 646 899 lub
• e-mail na adres: aleksanderzawalich@wp.pl

Możliwe jest wysłanie do szkoły zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po uprzednim zgłoszeniu przez członka Związku takiej potrzeby.

Aktualizacja (16.11.2022 r.). Informujemy, iż decyzją Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marsz Godności zostaje zawieszony i nie odbędzie się w dniu 17 listopada br.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Uroczystość wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń państwowych, medali i nagród odbyła się 19 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych (Delegatura w Ostrołęce). Odznaczenia państwowe wręczył – Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki. Medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty wręczyła Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Uhonorowano łącznie 173 osoby, w tym 13 członków naszej organizacji związkowej:

Srebrny Krzyż Zasługi
Barbara Złotkowska – ZSZ Nr 3 w Ostrołęce

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Ewa Zych – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Grzegorz Żebrowski – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Alina Bałdyga – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Ewa Okowicka - Dyl – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Jolanta Olesińska – ZSZ Nr 3 w Ostrołęce

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Wojciech Jerzy Dobkowski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie, Katarzyna Dragow - Kubeł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu, Anna Małgorzata Koronka – I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce i Jan Rzewnicki – ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, Kinga Zyskowska – I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Elżbieta Radomska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Elżbieta Niedźwiedzka – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce. Serdecznie Gratulujemy!


Fotorelacja z uroczystości. Zdjęcia - Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

SKŁADKI ZWIĄZKOWE MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


SKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2022 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W 2022 r. roczny limit tej ulgi wynosi 500 zł (500 zł : 12 = 41,60 zł na miesiąc).

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca br., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika (pracownik sam odprowadza składki), podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

Test COOPERA 2022Test Coopera dla wszystkich
24 września 2022 r.W sobotę, 24 września 2022 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to tradycyjnie "Bieg Solidarności", w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Na pierwszym zdjęciu zwycięzcy "Biegu Solidarności" oraz p. Joanna Popławska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie (nagroda specjalna za opiekę nad dużą grupą uczniów) i p. Aleksander Zawalich - przewodniczący naszej organizacji związkowej. Nagrodę specjalną otrzymał także Nazar Slobodian - uczeń ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie pochodzenia ukraińskiego, za wyjątkową ambicję okazaną w trakcie biegu. Ostatnie zdjęcie przedstawia uczestników "Biegu Solidarności" w towarzystwie organizatorów.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej UKS "CLAN" OSTROŁĘKA.

Wyniki Biegu Solidarności:


Mężczyźni - I m. Bartłomiej Kulawik (3 228 m), II m. Wiktor Olbryś (3 090 m), III m. Tomasz Biernat (2 830 m).
Kobiety - I m. Anna Tyc (2 555 m), II m. Justyna Parzych (2 430 m), III m. Elżbieta Bożomańska (2 372 m).
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,857,505 unikalnych wizyt