Marsz GodnościMARSZ GODNOŚCI
WARSZAWA 17.11.2022 R.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


Decyzją Komisji Krajowej „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja, podczas której będziemy domagać się:


• Realizacji porozumienia zawartego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 7 kwietnia 2019 r. (w przeddzień strajku nauczycieli) w sprawie powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (Rząd wykorzystał wówczas NSZZ "Solidarność" do spacyfikowania strajku nauczycieli i nigdy nie wywiązał się z podpisanego porozumienia);

• Natychmiastowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół o 5% więcej niż inflacja;

• Podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela i rozpoczęcia prawdziwego dialogu społecznego o polskiej edukacji;

• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;

• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;

• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych (emerytura po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet, bez względu na wiek).

Więcej materiałów na temat Marszu można znaleźć po kliknięciu w link: "Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania", w lewym górnym rogu tej strony.


Dobrze by było, aby także nasza organizacja związkowa zaznaczyła swoją obecność w marszu. W imieniu zarządu zapraszam przewodniczących Kół i wszystkie osoby objęte ochroną związkową do wyjazdu do Warszawy.


Wyjazd z Ostrołęki planowany jest w czwartek, 17 listopada br. o godz. 8:00 z parkingu przy pływalni na ul. Witosa.

Zgłoszenia do poniedziałku 14 listopada br. do godz. 12:00
• SMS na nr telefonu 502 646 899 lub
• e-mail na adres: aleksanderzawalich@wp.pl

Możliwe jest wysłanie do szkoły zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po uprzednim zgłoszeniu przez członka Związku takiej potrzeby.

Aktualizacja (16.11.2022 r.). Informujemy, iż decyzją Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marsz Godności zostaje zawieszony i nie odbędzie się w dniu 17 listopada br.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Uroczystość wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń państwowych, medali i nagród odbyła się 19 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych (Delegatura w Ostrołęce). Odznaczenia państwowe wręczył – Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki. Medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty wręczyła Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Uhonorowano łącznie 173 osoby, w tym 13 członków naszej organizacji związkowej:

Srebrny Krzyż Zasługi
Barbara Złotkowska – ZSZ Nr 3 w Ostrołęce

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Ewa Zych – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Grzegorz Żebrowski – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Alina Bałdyga – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Ewa Okowicka - Dyl – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Jolanta Olesińska – ZSZ Nr 3 w Ostrołęce

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Wojciech Jerzy Dobkowski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie, Katarzyna Dragow - Kubeł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu, Anna Małgorzata Koronka – I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce i Jan Rzewnicki – ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, Kinga Zyskowska – I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Elżbieta Radomska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Elżbieta Niedźwiedzka – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce. Serdecznie Gratulujemy!


Fotorelacja z uroczystości. Zdjęcia - Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

SKŁADKI ZWIĄZKOWE MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


SKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2022 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W 2022 r. roczny limit tej ulgi wynosi 500 zł (500 zł : 12 = 41,60 zł na miesiąc).

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca br., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika (pracownik sam odprowadza składki), podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

Test COOPERA 2022Test Coopera dla wszystkich
24 września 2022 r.W sobotę, 24 września 2022 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to tradycyjnie "Bieg Solidarności", w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Na pierwszym zdjęciu zwycięzcy "Biegu Solidarności" oraz p. Joanna Popławska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie (nagroda specjalna za opiekę nad dużą grupą uczniów) i p. Aleksander Zawalich - przewodniczący naszej organizacji związkowej. Nagrodę specjalną otrzymał także Nazar Slobodian - uczeń ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie pochodzenia ukraińskiego, za wyjątkową ambicję okazaną w trakcie biegu. Ostatnie zdjęcie przedstawia uczestników "Biegu Solidarności" w towarzystwie organizatorów.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej UKS "CLAN" OSTROŁĘKA.

Wyniki Biegu Solidarności:


Mężczyźni - I m. Bartłomiej Kulawik (3 228 m), II m. Wiktor Olbryś (3 090 m), III m. Tomasz Biernat (2 830 m).
Kobiety - I m. Anna Tyc (2 555 m), II m. Justyna Parzych (2 430 m), III m. Elżbieta Bożomańska (2 372 m).
VIII Ostrołęcki Bieg Papieski 2022VIII OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W niedzielę, 10 kwietnia odbył się w Ostrołęce VIII Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 8. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 17. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność" biorących udział w biegu.


Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny. Stoją od lewej: Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Marianna Grabowska, Olaf Grabowski, Elżbieta Kacprzyk, Jerzy Grabowski i Stanisław Szatanek - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.


Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli (kolumna 9), różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli (kolumna10). Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2021 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Sprawozdania z lat 2009 - 2021 znajdują się w w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2021
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Wręczenie odznak związkowych grudzień 2021

Grabowo, 17.12.2021 r.

Uroczystość wręczenia odznak związkowych
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"


17 grudnia 2021 r. w Zajeździe HUBUS w Grabowie k. Ostrołęki miała miejsce uroczystość wręczenia członkom naszej organizacji związkowej Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz za pracę związkową odznaki otrzymali (od lewej): Grzegorz Zawrotny, Magdalena Gadzała i Waldemar Gwiazda. W imieniu przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” - Ryszarda Proksy odznaki wręczył Andrzej Piegutkowski – członek Rady (pierwszy z prawej).

Więcej na temat innych osób z naszej organizacji, wyróżnionych odznakami „Solidarności”, można znaleźć obok w zakładce - „Odznaki związkowe”.

Zdjęcia - Dorota Kubiak. Więcej zdjęć na stronie organizacji na Facebooku

Serdecznie gratulujemy!

13 grudnia 2021 r. - 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego


40. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia 2021 r. mija 40. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego.

W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona NSZZ "Solidarność" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku do udziału w uroczystości (zdjęcie: Chris Niedenthal).Akademia on-line w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce z okazji 40-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Autor: Dominik Mydłowski

Wspomnienie o Benedykcie Damięckim

Ś.P. Benedykt Damięcki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2021 r.,
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz kolega Benedykt Damięcki


Benedykt Damięcki urodził się 8 kwietnia 1950 r. w rodzinie chłopskiej w Kołakach gm. Młynarze, pow. makowski, syn Mieczysława i Mieczysławy z d. Mamińska. Ukończył kolejno: Szkołę Podstawową w Kołakach, Zasadniczą Szkołę Zawodową (1966) i Technikum Mechaniczne w Różanie (1969), Studium Nauczycielskie w Ciechanowie (1971), Politechnikę Warszawską, mgr (1980), Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, inż. mechanik (1988). Mieszkał w Ostrołęce. Od 1971 r. do 2006 r. pracował w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i prawa o ruchu drogowym. W 2003 r. został wpisany na listę ekspertów Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Za zasługi dla oświaty został odznaczony Srebrnym (1990) i Złotym Krzyżem Zasługi (1998). W latach 1989 i 1990 otrzymał Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, a w 2001 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W okresie pierwszej „Solidarności”, w latach 1980-1981, pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ „Solidarność” w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, a także kierował Komisją Socjalną w Komisji Zakładowej przy Placówkach Oświatowo-Wychowawczych w Ostrołęce (dawna nazwa naszej organizacji związkowej). Po reaktywacji „Solidarności” oświatowej w Ostrołęce w październiku 1989 r. pełnił funkcję skarbnika, a od 21 października 1991 r. do 8 grudnia 1992 r. był przewodniczącym zarządu. Od 1989 r. do chwili obecnej był członkiem zarządu organizacji.
Był żonaty, miał córkę i syna. Interesował się techniką. W przeszłości był egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce. W ostatnich latach - już na emeryturze - prowadził z synem prywatną szkolę nauki jazdy.
Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczył w działalności Związku. Wszyscy zapamiętamy kolegę Benedykta Damięckiego z pracy w zarządzie organizacji, udziału w spotkaniach integracyjnych i akcjach protestacyjnych. Był niezastąpionym źródłem wiedzy o działalności ostrołęckiej "Solidarności". 12 grudnia 2003 r. za zasługi dla oświaty oraz za pracę związkową został odznaczony Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

(Źródło: opracowanie własne na podstawie książki "Czterdzieści lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980 - 2020)", Jan Mironczuk, Ostrołęka 2020)

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w środę, 17 listopada 2021 r. o godzinie 12.00 w kaplicy Cmentarza Miejskiego na ul. Krańcowej w Ostrołęce/Wojciechowicach. Różaniec - we wtorek 16 listopada 2021 r. o godz. 17.00, środa - przed mszą św. o godz. 10.50 - w tym samym miejscu.

Szczere wyrazy współczucia składają rodzinie członkowie Organizacji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Uroczystość w Delegaturze w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

Olszewo-Borki, 22.10.2021 r.

Uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkół
Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie


Na zdjęciu od lewej: Aleksander Zawalich, Marcin Grabowski, Roman Gawrych - Medal Komisji Edukacji Narodowej (na wniosek związków zawodowych), Robert Chorowicz, Krzysztof Wisniewski, Michał Giers - Medal Komisji Edukacji Narodowej, Renata Kosman (Przasnysz) - Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty

DEN 2021

Wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 10 października 2021 r.

Wygenerowano w sekund: 0.42
1,742,247 unikalnych wizyt