Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, u góry są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

Wybory na kadencję 2023 - 2028


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
/17 marca 2023 roku/


W piątek, 17 marca 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji związkowej. W zebraniu wzięło udział 37 delegatów, wybranych w 29 okręgach wyborczych. Gościem zebrania był Pan Andrzej Piegutkowski - Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, który jednocześnie z upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej czuwał nad poprawnością przebiegu wyborów. W pierwszej części spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, delegaci przyjęli kilka ważnych uchwał.

Postanowiono, że w kadencji 2023 - 2028:

- zarząd organizacji będzie liczył 12 członków (wraz z przewodniczącym), a komisja rewizyjna - 4,
- organizacja będzie kontynuować przynależność do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Za zaangażowanie w pracę związkową członkowie ustępującego zarządu otrzymali pisemne podziękowania (zdjęcie powyżej).
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz organizacji. W pierwszej turze wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Aleksander Zawalich - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wybory kolejnych członków zarządu i komisji rewizyjnej przebiegły sprawnie. Już w pierwszych turach wybrano komplet władz organizacji.

Skład zarządu:
1. Aleksander Zawalich - ZSZ Nr 1 Ostrołęka
2. Dorota Kubiak - SP Kunin
3. Adam Dąbkowski - ZSZ Nr 1
4. Marianna Grabowska - PP-P Ostrołęka (emerytka)
5. Jarosław Justowicz - ZSZ Nr 2 Ostrołęka
6. Dominik Mydłowski - ZSZ Nr 1
7. Justyna Sokołowska - SP Dzbenin
8. Grzegorz Zawrotny - II LO w Ostrołęce
9. Waldemar Gwiazda - ZPO Dylewo
10. Małgorzata Pieńkos - I LO Ostrołęka
11.Zbigniew Zęgota - ZSZ Nr 1
12. Elżbieta Kacprzyk - Gimnazjum Olszewo-Borki (emerytka)

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Staszczuk - SP Nr 6 Ostrołęka
2. Kazimierz Ciak - SP Nr 1 Ostrołęka
3. Bogusław Kulczyk - III LO Ostrołęka
4. Joanna Skarzyńska - ZSZ Nr 4 Ostrołęka

W kolejnych głosowaniach wybrano także: 2 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze, 9 delegatów na WZD Oddziału w Ostrołęce i 6 delegatów na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze.

Władze organizacji dziękują Pani Alinie Bałdydze - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce za pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności zarządu za kadencję 2018 - 2023 oraz kilka zdjęć ilustrujących przebieg zebrania. W zakładce obok pt. "Władze organizacji" podajemy pełny skład zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.Sprawozdanie z działalności Komisji za kadencję 2018 - 2023

Foto: Dorota Kubiak i Justyna Sokołowska

Zebranie zarządu 15.03.2023 r.


ZEBRANIE ZARZĄDU /15 marca 2023 roku/


W środę, 15 marca 2023 r. odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 8 na 11 członków zarządu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Przedstawiono członkom zarządu protokół Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
- Przyjęto w szeregi organizacji 3 nowych członków.
- Przyjęto uchwały budżetowe:
· zatwierdzono bilansu i rachunek wyników za 2022 r.,
· przyjęto uchwałę ws.przeznaczenia środków finansowych pozostałych z 2022 r. na działalność organizacji w roku 2023,
· zatwierdzono projektu budżetu na 2023 rok.

- Przyjęto uchwałę ws. zatwierdzenia listy delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w dniu 17 marca 2023 r. Nowe władze organizacji będzie wybierać 37 delegatów - 21 osób z Ostrołęki, po 3 osoby z Myszyńca, Rzekunia, Kadzidła , po 2 osoby z Troszyna i Goworowa i po 1 osobie z Olszewa-Borek, Czerwina i Łysych.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli. Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2022 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Tegoroczny wzór druku różni się nieco od wzoru z lat ubiegłych. Najnowsze rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli zlikwidowało z dniem 31 sierpnia 2022 r. dwa stopnie awansu zawodowego i w miejsce nauczycieli: stażysty i kontraktowego (kolumna 2) wprowadza jeden stopień - nauczyciela początkującego (kolumna 3). Sprawozdania z lat 2009 - 2022 znajdują się w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2022
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Wspomnienia z wakacjiROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “WSPOMNIENIA Z WAKACJI”We wtorek, 15 listopada rozstrzygnięto konkurs “Wspomnienia z wakacji” zorganizowany przez myszyniecką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Do konkursu wpłynęło 189 prac przygotowanych przez dzieci.Komisja konkursowa z pewnością nie miała prostego zadania, bo dziecięca kreatywność nie miała granic. Prace wykonane były przeróżną techniką, nie brakowało na nich elementów, które pochodziły z wakacyjnych wojaży – były muszelki, nadmorski piasek, kamyczki, patyczki, piórka. Za sprawą tych kolorowych dzieł, na których dominowało słońce ten szary, listopadowy dzień wydawał się znośniejszy.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli: Barbara Bączek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, Michał Giers, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleksander Zawalich, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, Agnieszka Krupińska z Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Magdalena Pietras, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, Daniel Walijewski, sekretarz gminy Myszyniec, Sławomir Świtaj, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.


Nasza organizacja nagrodziła w konkursie troje dzieci:

Magdalena Bałdyga - Białusny Lasek, Dawid Lipka - Myszyniec i Lena Łaszczewska - Łyse.


Organizatorom konkursu i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Źródło: Opracowano na podstawie komunikatu Pani Magdaleny Mrozek ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Marsz GodnościMARSZ GODNOŚCI
WARSZAWA 17.11.2022 R.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


Decyzją Komisji Krajowej „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja, podczas której będziemy domagać się:


• Realizacji porozumienia zawartego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 7 kwietnia 2019 r. (w przeddzień strajku nauczycieli) w sprawie powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (Rząd wykorzystał wówczas NSZZ "Solidarność" do spacyfikowania strajku nauczycieli i nigdy nie wywiązał się z podpisanego porozumienia);

• Natychmiastowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół o 5% więcej niż inflacja;

• Podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela i rozpoczęcia prawdziwego dialogu społecznego o polskiej edukacji;

• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;

• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;

• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych (emerytura po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet, bez względu na wiek).

Więcej materiałów na temat Marszu można znaleźć po kliknięciu w link: "Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania", w lewym górnym rogu tej strony.


Dobrze by było, aby także nasza organizacja związkowa zaznaczyła swoją obecność w marszu. W imieniu zarządu zapraszam przewodniczących Kół i wszystkie osoby objęte ochroną związkową do wyjazdu do Warszawy.


Wyjazd z Ostrołęki planowany jest w czwartek, 17 listopada br. o godz. 8:00 z parkingu przy pływalni na ul. Witosa.

Zgłoszenia do poniedziałku 14 listopada br. do godz. 12:00
• SMS na nr telefonu 502 646 899 lub
• e-mail na adres: aleksanderzawalich@wp.pl

Możliwe jest wysłanie do szkoły zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po uprzednim zgłoszeniu przez członka Związku takiej potrzeby.

Aktualizacja (16.11.2022 r.). Informujemy, iż decyzją Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marsz Godności zostaje zawieszony i nie odbędzie się w dniu 17 listopada br.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Uroczystość wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń państwowych, medali i nagród odbyła się 19 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych (Delegatura w Ostrołęce). Odznaczenia państwowe wręczył – Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki. Medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty wręczyła Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Uhonorowano łącznie 173 osoby, w tym 13 członków naszej organizacji związkowej:

Srebrny Krzyż Zasługi
Barbara Złotkowska – ZSZ Nr 3 w Ostrołęce

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Ewa Zych – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Grzegorz Żebrowski – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Alina Bałdyga – ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Ewa Okowicka - Dyl – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Jolanta Olesińska – ZSZ Nr 3 w Ostrołęce

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Wojciech Jerzy Dobkowski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie, Katarzyna Dragow - Kubeł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu, Anna Małgorzata Koronka – I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce i Jan Rzewnicki – ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, Kinga Zyskowska – I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Elżbieta Radomska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Elżbieta Niedźwiedzka – ZSZ Nr 4 w Ostrołęce. Serdecznie Gratulujemy!


Fotorelacja z uroczystości. Zdjęcia - Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie

SKŁADKI ZWIĄZKOWE MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


SKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2022 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

W 2022 r. roczny limit tej ulgi wynosi 500 zł (500 zł : 12 = 41,60 zł na miesiąc).

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca br., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika (pracownik sam odprowadza składki), podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

Test COOPERA 2022Test Coopera dla wszystkich
24 września 2022 r.W sobotę, 24 września 2022 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się kolejna edycja Testu Coopera. Organizatorem imprezy - podobnie jak w poprzednich latach - był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN”, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Patronem tego wydarzenia była m. in. nasza organizacja związkowa. Test polegał na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Ostatni bieg imprezy, to tradycyjnie "Bieg Solidarności", w którym ufundowaliśmy dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Na pierwszym zdjęciu zwycięzcy "Biegu Solidarności" oraz p. Joanna Popławska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie (nagroda specjalna za opiekę nad dużą grupą uczniów) i p. Aleksander Zawalich - przewodniczący naszej organizacji związkowej. Nagrodę specjalną otrzymał także Nazar Slobodian - uczeń ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie pochodzenia ukraińskiego, za wyjątkową ambicję okazaną w trakcie biegu. Ostatnie zdjęcie przedstawia uczestników "Biegu Solidarności" w towarzystwie organizatorów.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej UKS "CLAN" OSTROŁĘKA.

Wyniki Biegu Solidarności:


Mężczyźni - I m. Bartłomiej Kulawik (3 228 m), II m. Wiktor Olbryś (3 090 m), III m. Tomasz Biernat (2 830 m).
Kobiety - I m. Anna Tyc (2 555 m), II m. Justyna Parzych (2 430 m), III m. Elżbieta Bożomańska (2 372 m).
DEN 2022


ZAPROSZENIE

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022 r. zarząd naszej organizacji związkowej zaprasza członków organizacji do TEATRU KOMEDIA w Warszawie na spektakl "W łóżku z rabusiem" poszerzony o występ artystów w programie „NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH” - hity polskiej piosenki z lat 50-80. Spektakl przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia.

Przedstawienie odbędzie się w piątek, 28 października 2022 r. o godz. 19.00. Zarezerwowano 48 biletów. Decyduje kolejność wpłat! Pierwszeństwo mają członkowie organizacji. Osoby towarzyszące będą zapisywane dopiero od 17 października br., po uzyskaniu informacji od przewodniczącego (tel. 502 646 8990), że są jeszcze wolne miejsca. Prosimy do tego czasu nie wpłacać pieniędzy za te osoby. W przypadku rezygnacji z wyjazdu będziemy zwracać wpłaty, tak, aby z wyjazdu mogła skorzystać jak największa grupa naszych członków.

Zbiórka uczestników planowana jest o godz.:
- Myszyniec, dworzec PKS - 13.50,
- Kadzidło, dworzec PKS - 14.10,
- Ostrołęka, parking przy Parku Wodnym na ul. Witosa - 14.30.
- Goworowo, przystanek PKS - 15:00.

Przed spektaklem planowany jest obiad. Powrót do Ostrołęki przewidywany jest ok. godziny 24.00.

Warunkiem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty w wysokości 70 zł na rachunek organizacji 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z tytułem "TEATR". Osoba towarzysząca np. mąż, żona, dzieci, koleżanka, kolega, rodzice - opłata tylko za bilet w wysokości 140 zł (obiad i transport gratis).

Więcej informacji o przedstawieniu na stronie TEATRU KOMEDIA

VIII Ostrołęcki Bieg Papieski 2022VIII OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W niedzielę, 10 kwietnia odbył się w Ostrołęce VIII Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 8. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 17. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy był także Oddział w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", który ufundował nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność" biorących udział w biegu.


Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny. Stoją od lewej: Aleksander Zawalich - Przewodniczący Rady Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność", Marianna Grabowska, Olaf Grabowski, Elżbieta Kacprzyk, Jerzy Grabowski i Stanisław Szatanek - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.


Wygenerowano w sekund: 0.02
1,611,768 unikalnych wizyt