Jak oglądać tę stronę?!

W prawym, górnym rogu tej strony są symbole - A+ , itd. służące do zmiany wielkości tekstu, marginesów i koloru. Można wybrać opcje najlepsze dla siebie, zwłaszacza wielkość tekstu ...

Po lewej stronie, powyżej tego tekstu, są szybkie przekierowania na strony: krajowej i regionalnej sekcji oświaty NSZZ "Solidarność". Między innymi dlatego na naszej stronie nie powtarzamy już tego, co można przeczytać na tamtych stronach, zwłaszcza na stronie KSOiW, która relacjonuje sprawy oświatowe na szczeblu krajowym. Ciekawe są tam np. zakładki: "Prawnik radzi", "Edukacja", ...

Wakacje 2024

Udanych wakacji -

Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry.
Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać.

Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.
Można sobie leniuchować, nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać, bo nie trzeba rano wstać ...
/Autor: DanutaD/


- życzą członkowie organizacji

Zebranie zarządu 26.06.2024 r.

ZEBRANIE ZARZĄDU /26 czerwca 2024 roku/


W środę, 26 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne zebranie zarządu naszej organizacji związkowej. Obecnych było 7 na 12 członków zarządu oraz przedstawiciel komisji rewizyjnej. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za okres jaki upłynął od ostatniego zebrania, a także:

- Podniesiono wysokość zasiłków statutowych wypłacanych członkom organizacji z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny - z 200 do 300 zł.
- Wytypowano przedstawicieli organizacji do pracy w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, znajdujących się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej, które odbędą się w okresie wakacji.
- Przyjęto uchwałę o organizacji i częściowym sfinansowaniu wycieczki związkowej w Bieszczady - 21 - 26 lipca 2024 r. (dopłata do autokaru).
- Omówiono udział członków organizacji w manifestacji w Warszawie 10 maja 2024 r., zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, pod hasłem: Precz z "Zielonym Ładem".

W biurze organizacji w Ostrołęce , Plac Bema 12, zbieramy podpisy pod referendum w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu - Aleksander Zawalich

Spotkanie integracyjne 20.06.2024 r.


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy członków organizacji na spotkanie integracyjne 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 do sali bankietowej "Hubus" w Grabowie k. Ostrołęki.

Wpisowe - 10 zł od członka organizacji, należy przekazać na rachunek bankowy (PKO BP S.A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem "Integracja" do 17 czerwca br. (poniedziałek). Wpłata z podaniem imienia i nazwiska każdej z osób jest jednocześnie zgłoszeniem się na spotkanie. Można zgłosić także osobę towarzyszącą. Wpisowe od męża lub żony - 50 zł, od innej osoby - 100 zł.

Na początku imprezy - muzyczna niespodzianka!!! Prosimy o punktualne przybycie. Spotkanie planowane jest do godz. 22.00.
Do tańca grał będzie Dj Timon.

Wycieczka 2024


W Y C I E C Z K A 2 0 2 4


Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na 6 - dniową wycieczkę w Bieszczady, w dniach 21 - 26 lipca 2024 roku (niedziela - piątek). Ilość miejsc ograniczona (47 osób).

Decyduje kolejność wpłat (odczytana z wyciągu bankowego). Pierwszeństwo mają członkowie Związku.

Osoby nie zrzeszone, nie będące rodziną członka Związku, mogą dokonywać wpłat od 6 maja br. (poniedziałek), po upewnieniu się, że są jeszcze wolne miejsca. Prosimy dobrze zastanowić się nad wpłatami, ponieważ nie będą one zwracane przy rezygnacji z wycieczki.

Całkowity koszt wycieczki wynosi:
• 1 000 zł od członka organizacji,
• 1 300 zł od pozostałych osób (dziecka członka Związku, męża, żony, wnuczka, rodzica, osoby nie zrzeszonej).

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy w ratach:
I rata – od 24 kwietnia – 500 zł (650 zł – pozostałe osoby).
II rata – do 1 lipca – 500 zł (650 zł – pozostałe osoby).

Zgłoszenia, po wpłaceniu I raty za pomocą: poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie za pomocą SMS na numer: 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL (do ubezpieczenia). Osoby, które były z nami na wycieczkach w poprzednich latach nie muszą już podawać swoich danych. Wpłaty na wycieczkę należy przekazać na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 2024".

Decyzją zarządu wpłaty dokonane przed terminem (środa, 24 kwietnia 2024 r.) będą zwracane na rachunek nadawcy! Wszyscy chętni mają mieć równe szanse przy zgłaszaniu się na wycieczkę.

Prosimy przewodniczących Kół o powiadomienie członków o ofercie wycieczki.

6 maja 2024 r. Pozostało już tylko 5 wolnych miejsc. Przed dokonaniem wpłaty prosimy skontaktować się z organizatorem (tel. 502 646 899).

14 maja - Mamy komplet uczestników (47 osób). Od tej pory przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową (bez wpłacania zaliczki). Do wycieczki pozostało ponad 2 miesiące. Zwykle są różne wypadki losowe.


Zdjęcie:Bogdan Kulczyk, 2021 r.
Pobierz program wycieczki

X Ostrołęcki Bieg PapieskiX OSTROŁĘCKI BIEG PAPIESKI

W Palmową Niedzielę, 24 marca, przy ostrołęckiej farze, odbył się X Bieg Papieski. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.

Bieg na dystansie 3000 m był wspaniałą okazją do popularyzacji najprostszej formy ruchu, promowania zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej. Pokonując ten dystans można było oddać hołd wielkiemu Polakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II, Patronowi Miasta Ostrołęki, w związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą jego kanonizacji (27.04.2014 r.) oraz 19. rocznicą śmierci (02.04.2005 r.). Bieg zgromadził na starcie ok. 200 uczestników. Wśród sponsorów imprezy była także nasza organizacja związkowa, która ufundowała nagrody rzeczowe dla członków NSZZ "Solidarność", biorących udział w biegu.

Zdjęcie - Grzegorz Zawrotny.

Stoją od lewej: Halina Pierzchała - organizatorka biegu, Małgorzata Litwa, Joanna Popławska, Renata Lipka, Elżbieta Kacprzyk, Anna Syguła, Marzena Domańska i Aleksander Zawalich.


Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.


Od 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące samorządy do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego są zobowiązane, w terminie do 20 stycznia każdego roku - przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy, dzieli ją pomiędzy nauczycieli, dla których ustalono tę kwotę i wypłaca w terminie do 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W sprawozdaniach rocznych uwzględniono m. in.: faktyczne wydatki na wynagrodzenia poniesione przez samorządy w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, różnicę pomiędzy zakładanymi i rzeczywistymi wydatkami poniesionymi przez gminy na wynagrodzenia nauczycieli. Dodatnia kwota różnicy świadczy o osiągnięciu przez samorządy gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzeń, ujemna - o konieczności wypłaty dodatków uzupełniających. Osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli jest obowiązkiem wszystkich samorządów.

Środki niezbędne na wynagrodzenia, o których mowa wraz z pochodnymi zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela)!

Poniżej publikujemy sprawozdania za 2023 r. przekazane nam przez samorządy znajdujące się w zasięgu działania naszej organizacji związkowej. Tegoroczny wzór druku różni się nieco od wzoru z lat ubiegłych. Najnowsze rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli zlikwidowało z dniem 31 sierpnia 2022 r. dwa stopnie awansu zawodowego i w miejsce nauczycieli: stażysty i kontraktowego (kolumna 2) wprowadza jeden stopień - nauczyciela początkującego (kolumna 3). Sprawozdania z lat 2009 - 2023 znajdują się w zielonym panelu obok, po lewej stronie tego artykułu.


2023
Powiat ostrołęcki  Miasto Ostrołęka Baranowo   Goworowo     Kadzidło     Krasnosielc     Myszyniec  
Lelis Łyse Olszewo-Borki Rzekuń Troszyn Czerwin   Czarnia  

Odliczenie składek związkowych w PIT za 2023 rokSKŁADKI ZWIĄZKOWE ZA 2023 ROK MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU


Już drugi rok z rzędu można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Dla dochodów uzyskanych w 2023 roku limit tego odliczenia wzrósł z dotychczasowych 500 zł do kwoty 840 zł.
Przy maksymalnej kwocie odliczenia - 840 zł, zwrot składek wynosi 100 zł 80 gr (840 zł x 12%= 100,8 zł), czyli ok. 2-3 miesięczne składki w roku są zwracane podatnikowi.

Informacja o wysokości składek na ten cel (do wysokości limitu) zamieszczona jest przez pracodawcę w PIT-11, rubryka 123. Przy wypełnianiu przez podatnika aktywnych druków PIT składki odliczają się automatycznie.


Kurpiowska kartka świąteczna 2023 r.
Podsumowanie konkursu na “Kurpiowską kartkę świąteczną"”
zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu


We wtorek 30 stycznia br., w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pn. "Kurpiowska kartka świąteczna". W konkursie wzięło udział 169 uczestników.

Nagrody NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce otrzymali:

Albert Trzcinka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni i Maja Prusaczyk - Szkoła Podstawowa w Lelisie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: Powiat Ostrołęki

42. rocznica stanu wojennego


42. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia 2023 r. mija 42. rocznica wprowadzenia w Polsce - przez władze PRL - stanu wojennego.

W rocznicę tego wydarzenia o godz. 18:00 w kościele Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (fara), odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Po mszy zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem patrona NSZZ "Solidarność" - bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku do udziału w uroczystości (zdjęcie: Chris Niedenthal).Zdjęcie pochodzi z albumu "Chris Niedenthal. Wybrane fotografie 1973-1989".

Wspomnienia z wakacji 2023


Rozstrzygnięto konkurs “Moje wspomnienia z wakacji”
zorganizowany przez myszyniecką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną


W piątek, 27 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt: "Moje wspomnienia z wakacji". Wzięło w nim udział 186 uczestników. Nasza organizacja związkowa tradycyjnie przygotowała nagrody dla uczestników konkursu. W tym roku wybraliśmy prace trojga uczestników:
1. Magdalena Podeszwa - Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie,
2. Zofia Brakoniecka - Publiczna Szkoła Podstawowa Czarni,
3. Michał Turski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Zdjęcie: Powiat Ostrołęki

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,895,887 unikalnych wizyt