Zasiłki statutowe

Jak otrzymać zasiłek statutowy?

Członkom Związku przysługują zasiłki statutowe z tytułu:

 • narodzin/adopcji dziecka – 200 zł,
 • zgonu członka Związku (wypłacany rodzinie zmarłego) – 300 zł,
 • zgonu członka rodziny (żony, męża, dziecka, rodziców, teściów lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek) – 200 zł.


Zgodnie z uchwałą Związku ws. działalności finansowej, członek Związku nabywa prawo do zasiłku po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ "Solidarność". Uprawnienie do zasiłku ustala się na podstawie dokumentów złożonych przez osobę uprawnioną w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia. Wysokość zasiłku ustalana jest na dzień zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku. Zasiłki z tytułu narodzin dziecka wypłaca się również na dziecko urodzone martwe. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko, zasiłek z tytułu narodzin dziecka wypłaca się w podwójnej wysokości.

Wzór wniosku o zasiłek statutowy

Aby otrzymać zasiłek statutowy należy wydrukować wniosek, starannie go wypełnić, dołączyć kserokopię aktu urodzenia/zgonu, a następnie włożyć komplet dokumentów do koperty z napisem "Zasiłek statutowy - oświata" i wrzucić do skrzynki na drzwiach biura (Pl. Bema 12). Dodatkowo można powiadomić o tym fakcie przewodniczącego organizacji - tel. 502 646 899. Zasiłek powinien pojawić się na rachunku bankowym wnioskodawcy w ciągu 2 tygodni od daty złożenia dokumentów.

Zasiłki statutowe w naszej organizacji związkowej są dwukrotnie większe niż minimalne określone statutem!


Pozostałą część składek przeznaczamy na:

• Dofinansowanie do wycieczek organizowanych przez Związek.
• Pomoc finansową w sytuacjach losowych.
• Szkolenia organizowane przez Związek.
• Koszty organizacji spotkań okolicznościowych.
• Prenumeratę "Przeglądu Oświatowego".
• Pokrycie połowy kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym.
• Drobne gadżety, np. kalendarze kieszonkowe, itp.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,877,304 unikalnych wizyt