Rządowy projekt rozporządzenia "płacowego"


Rządowy projekt rozporządzenia "płacowego"

W dniu 12 lutego 2009 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Obecnie projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W dalszej kolejności zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Ustawa budżetowa na 2009 r. z dnia 9 stycznia 2009 roku określa dwie kwoty bazowe dla nauczycieli, które wynoszą:
- od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. – 2 177,86 zł,
- od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – 2 286,75 zł.

Znowelizowana w grudniu poprzedniego roku ustawa - Karta Nauczyciela, określa nowe wartości wskaźników średnich wynagrodzeń nauczycieli:
- dla nauczyciela stażysty - 100%   (poprzednio 82%),
- dla nauczyciela kontraktowego – 111%   (poprzednio 125%),
- dla nauczyciela mianowanego – 144%   (poprzednio 175),
- dla nauczyciela dyplomowanego - 184% kwoty bazowej   (poprzednio 225%).

W związku z dwukrotną, w ciągu 2009 roku, podwyżką kwoty bazowej, MEN proponuje przyjęcie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujących w okresie od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2009 roku (Tabela A) oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujących w okresie od 1 września do dnia 31 grudnia 2009 roku (Tabela B). Według MEN, stawki określone w tabeli A odzwierciedlają 5% wzrost kwoty bazowej w stosunku do kwoty bazowej z 2008 r. oraz zmiany wskaźników wynagrodzenia średniego, a stawki określone w tabeli B odzwierciedlają 5% wzrost kwoty bazowej w stosunku do obowiązującej w okresie do 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r.

W rezultacie na koniec 2009 roku średnie wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty ma wynosić 2287 zł, dla nauczyciela kontraktowego – 2538 zł, dla nauczyciela mianowanego – 3293 zł i dla nauczyciela dyplomowanego – 4208 zł.

Warto w tym miejscu zauważyć, że mniej więcej taką wysokość wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych miała zapewnić już 10 lat temu (!), wprowadzona w 1999 roku reforma systemu edukacji.

                  Tabela A                            Tabela B
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,429,590 unikalnych wizyt