Doskonalenie zawodowe nauczycieli


DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELIArtykuł 70a ust. 1. ustawy Karta Nauczyciela obliguje organy prowadzące szkoły do wyodrębnienia, co roku w swych budżetach, środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Kolejne zapisy wymienionego artykułu mówią o tym, że środki te mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Podział środków, o których mowa, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Nie wszystkie samorządy przestrzegają jednak wyżej wymienionych przepisów prawa. Trudno stwierdzić, czy jest to bardziej wynikiem nieznajomości prawa przez pracowników samorządowych, oznaką jego lekceważenia, czy świadomym działaniem. Ciekawe, że nigdy jeszcze nie zainteresował się tym tematem nadzór prawny wojewody i nie unieważnił uchwał tych samorządów, które nie wykazały w uzasadnieniu, że konsultowały je ze związkami zawodowymi. A może niektóre samorządy w ogóle nie tworzą funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli i w związku z tym nie zwracają się do związków zawodowych o zaopiniowanie podziału tych środków? A może tworzą fundusz, ale traktują go jako "ukryte" źródło finansowania innych wydatków gminy, nie związanych z doskonaleniem nauczycieli. Wtedy lepiej, aby związki zawodowe jak najmniej wiedziały o wielkości tych środków.
Z obszaru działania naszej organizacji tylko Miasto Ostrołęka i Powiat Ostrołęcki regularnie przedkładają związkom zawodowym do zaopiniowania odpowiednie projekty uchwał. Nigdy jeszcze nie wpłynęły do nas pisma w tej sprawie z Goworowa, Troszyna, Olszewa-Borek, Rzekunia, Łysych, Kadzidła, Lelisa i Młynarzy.

A chodzi tu o duże kwoty. Na przykład Miasto Ostrołęka w 2008 roku zabezpieczyło w budżecie na ten cel aż 374 151 zł. Planowana struktura wydatków przedstawiała się następująco:

 • dokształcanie zawodowe nauczycieli - 93 100 zł;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli - 144 366 zł;
 • doradztwo metodyczne - 74 831 zł;
 • rezerwa pozostawiona w Urzędzie Miasta - 61 854 zł.

  Jak zrealizowano zakładany plan? Na co wydano środki pozostawione w rezerwie lub przeznaczone na doradztwo metodyczne? Odpowiedź na te pytania pozostawiamy Radzie Miasta Ostrołęki, która rozlicza władze miasta z realizacji budżetu. Mamy nadzieję, że temat zainteresuje niektórych radnych, zwłaszcza radnych-nauczycieli, których jest w Radzie wyjątkowo dużo. Związki zawodowe nie mają w tej sprawie żadnych kompetencji. Mamy nadzieję, że zabezpieczone w budżecie miasta środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem.
  Pewne obawy może budzić jednak artykuł pt. "Awans do poprawki", zamieszczony w "Przeglądzie Oświatowym" (Nr 15 z 1 października 2008 roku), który przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2007 roku. Kontrola dotyczyła głownie awansu zawodowego nauczycieli w latach 2005 - 2007, ale przy okazji "ujawniła także wiele istotnych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na doskonalenie nauczycieli, określonymi w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela". Autorzy artykułu dwukrotnie posługują się przykładem Ostrołęki dla zilustrowania nieprawidłowości występujących w kontrolowanych samorządach. Najważniejsze nieprawidłowości dotyczą niepełnego wykorzystania tych środków (czytaj: wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem), lub zbyt późnego przekazania ich do szkół. Należy jednak zaznaczyć, że wskazane w raporcie nieprawidłowości miały miejsce nie tylko w obecnej, ale i w poprzedniej kadencji władz miasta. Z tego miejsca zwracamy się do naszych członków o przekazywanie nam, poprzez zakładkę Kontakt, swoich spostrzeżeń w sprawie spełniania przez organy prowadzące zapisów wynikających z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

 • Przewodniczący Zarządu – Aleksander Zawalich
  Wygenerowano w sekund: 0.03
  1,794,618 unikalnych wizyt