Z prac związkowych

Regulamin miejski
Regulamin  "miejski"  podpisany

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Miasta w Ostrołęce odbyła sie druga tura rozmów Prezydenta Miasta Pana Janusza Kotowskiego z oświatowymi związkami zawodowymi. Celem spotkania było uzgodnienie Regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na 2009 rok. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Ewa Waszkiewicz-Sznyter - p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty UM. Związki zawodowe reprezentowane były przez. Pana Roberta Chorowicza - Prezesa Oddziału w Ostrołęce Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Aleksandra Zawalicha - Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.

        Obowiązek corocznego uzgadniania przez organy prowadzące szkoły ze związkami zawodowymi ww. Regulaminu wynika z Art. 30.6a ustawy Karta Nauczyciela. W roku bieżącym związki zawodowe uczestniczyły w pracach nad Regulaminem juz po raz piąty. Regulamin określa wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz  szczegółowe warunki  przyznawania, obliczania i wypłacania tych dodatków. Najważniejsze zmiany jakie wprowadzono do Regulaminu  na 2009 rok to:
  • dodatek za wychowawstwo w klasach integracyjnych I-III w szkołach podstawowych  i oddziałach integracyjnych w przedszkolach, będzie przysługiwał nie jednemu, ale obu wychowawcom;
  • zwiększono dodatki za: wychowawstwo - w przedszkolach z 68 do 100 zł (brutto), a w szkołach z 85 do 130 zł; pełnienie funkcji opiekuna stażu - z 51 do 80 zł, powierzenia funkcji doradcy metodycznego - z  221 do 300 zł;
  • w budżetach szkół zabezpieczy się środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 30% (dotychczas było to tylko 5%);
  • określono maksymalne wysokości dodatków motywacyjnych: dla dyrektorów - do 40% wynagrodzenia zasadniczego, dla wicedyrektorów - do 20%, dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach (oddziałach) integracyjnych - do 15% i dla pozostałych nauczycieli do 10%;
  • zwiększono górne wartości przedziałów dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół o 100 -  200 zł (w zależności od liczby uczniów i rodzaju szkoły);
  • obniżono (na wniosek Prezydenta), dodatki za trudne lub uciążliwe warunki pracy wychowawcom w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce o 15% (z 45 do 30%);
  • uzgodniono wzór wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się nauczycieli.
        Teraz kolej na Radę Miasta Ostrołęki, która podejmuje odpowiednią uchwałę w tej sprawie i Wojewodę Mazowieckiego, który sprawdzi zgodność uchwały z przepisami prawa i rozpatrzy ewentualne odwołania. Bez względu jednak na  ostateczny termin uchwalenia Regulaminu, obowiązywać on będzie wstecznie, od początku tego roku. Mamy świadomość, że nie wszystkie rozwiązania zawarte w Regulaminie zadawalają nauczycieli. Wzrost dodatków za wychowawstwo o prawie 50% wydaje się dość duży, ale nie zachwyca, zwłaszcza jeśli ten sam dodatek w  powiecie ostrołęckim będzie wynosić 180 zł. Należy jednak pamiętać, że podwyżki dotyczyć będą aż 600 wychowawców, przez 12 miesięcy w roku. Zgoda związków zawodowych na obniżenie dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy wynika z racjonalnych argumentów przedstawionych w tej sprawie przez Prezydenta Miasta. Cieszymy się, że tegoroczny Regulamin został uzgodniony już w trakcie drugiego spotkania. W roku ubiegłym odbyło się w tej sprawie przynajmniej 4 spotkania, a końcowe rozstrzygnięcia zapadły dopiero pod koniec marca. Z pewnością świadczy to o coraz lepszej współpracy oświatowych związków zawodowych z gospodarzami miasta.
        Przy okazji spotkania rozmawiano także o zamiarze likwidacji przez  Radę Miasta Ostrołęki z dniem 31 sierpnia 2009 roku  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Placówce Interwencyjnej przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce, wzroście opłat za korzystanie z pływalni, organizacji nauki pływania dla dzieci, od września poprzedniego roku, po likwidacji istniejącej tam wcześniej placówki oświatowej, itp.

Pobierz - Dodatki funkcyjne 2009 (format .pdf)
Wygenerowano w sekund: 0.04
890,664 unikalnych wizyt