Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
Dodane przez azawalich dnia 21.05.2012
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2012 r.

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, regulują w sposób kompleksowy zasady wypłaty i wysokość świadczenia urlopowego, zobowiązując pracodawców do obligatoryjnego wypłacania nauczycielom świadczenia urlopowego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej nauczyciela.

Zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (ustalanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej).

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ustalonego zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (czyli 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego okresu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu stanowiło kwotę wyższą), ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. W przypadku nauczycieli okres zatrudnienia liczony jest od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego.

Ponieważ w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi tyle samo co w 2011 r., czyli 1.093,93 zł. (2917,14 zł x 37,50%). Tyle też wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie u dwóch albo więcej szkołach lub placówkach otrzymuje świadczenie urlopowe od każdego z nich, odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole lub placówce.

Przykład: Nauczyciel był zatrudniony na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia w szkole, czyli do 5 miesięcy. 1093,93/12 miesięcy = 91,16 zł x 5 miesięcy =455,80 zł.

Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Prawo do tego świadczenia mają zarówno nauczyciele czynni zawodowo (pracujący), jak i przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz na urlopach dla poratowania zdrowia. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, co oznacza, że jego niewypłacenie może skutkować złożeniem przez pracownika pozwu o zapłatę do sądu pracy.

Maria Szwajkiewicz /Stan prawny na dzień 15.05.2012r./

Świadczenie urlopowe pracowników administracji i obsługi szkół