Informacja MEN z sprawie likwidacji szkół
Dodane przez azawalich dnia 03.05.2011
Informacja Prezesa Rady Ministrów
na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy

Nasila się proces likwidacji szkół przez samorządy. Według szacunków Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" na jesieni br. w całej Polsce planuje się zlikwidować kolejnych 500 szkół i placówek oświatowych.

Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej przedstawiła w Sejmie informację Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy. W odpowiedzi na zaniepokojenie środowiska oświatowego rozmiarami tego procesu MEN proponuje zmiany systemowe, których konsekwencje są dziś trudne do przewidzenia. Nie do końca przekonujące są także słowa zapisane w opracowaniu:
"Wszystkie projektowane w ustawie o systemie oświaty zmiany mają na celu takie zorganizowanie systemu edukacji, aby było możliwe dbanie o podnoszenie jakości edukacji w trudnych warunkach demograficznych, które będą głównym wyzwaniem dla zarządzających polską edukacją przez najbliższych 20 lat."
Nauczycieli niepokoić mogą - wbrew zapewnieniom Pani Minister - możliwość utraty pracy, patologie związane zwykle z okresem przemian oraz pozbywanie się przez Państwo odpowiedzialności za polską oświatę, co w opracowaniu zostało nazwane "budowaniem społeczeństwa obywatelskiego".

Publikacja zawiera 4 rozdziały:
I. EDUKACJA A DEMOGRAFIA.
II. PROCEDURA LIKWIDACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
III. MODERNIZACJA SIECI SZKOLNYCH.
IV. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE OGRANICZAJĄCE LIKWIDACJE SZKÓŁ.

W opracowaniu przedstawiono m.in. informacje na temat zmian demograficznych, które dokonały się w okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce i ich wpływu na sieć placówek edukacyjnych, średniej liczby uczniów w oddziałach i szkołach, przyczyn likwidacji szkół, w tym wpływu wyborów samorządowych na liczbę likwidowanych szkół, zmiany procedur obowiązujących przy likwidacji szkół w ostatnich latach, zmian w ustawie o systemie oświaty ułatwiających przekazywanie szkół i placówek do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego, przyczyn obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego, itp. Opracowanie zilustrowane jest licznymi tabelami i wykresami.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy.